Przetargi.pl
Kokorzyce - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Gmina Miękinia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 735 92 28 , fax. 71 733 64 00
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miękinia
  ul. Kościuszki 41
  55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 71 735 92 28, fax. 71 733 64 00
  REGON: 93193504600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kokorzyce - droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Przebudowa obejmuje ulicę Osiedlową w miejscowości Kokorzyce, gmina Miękinia (dz. nr 357/52, 357/22, 357/51 obręb Krępice, gmina Miękinia). Zamówienie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, wykonanie odwodnienia, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, roboty uzupełniające i wykończeniowe oraz organizację ruchu. Przedmiotowa droga posiada obecnie nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem łamanym o szerokości od 3,5 do 4,00 m. Stan nawierzchni bardzo zły, znaczne ubytki w nawierzchni, brak należytych spadków poprzecznych i podłużnych. Droga nie posiada ciągów pieszych. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć eANN, w110. Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza strefą ochrony konserwatorskiej i poza terenem szkód górniczych. Trasa drogi jest odcinkiem prostym o długości 487 m. Konstrukcja jezdni jest następująca: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11Ś50/70, grubości 5 cm b) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, c) podbudowa pomocnicza stabilizacja cementem o grubości 35 cm. Pobocza wzmocnienie tłuczniem o grubości 10 cm, (szerokości 0,5 m), Zjazdy: a) warstwa z betonu asfaltowego AC11Ś50/70, o grubości 5 cm, b) podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, Spadek poprzeczny jezdni - jednostronny o i = 2%. Spadek poprzeczny poboczy i = 4%. ODPROWADZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH: Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej. Na części ulicy należy wbudować prefabrykowane ścieki betonowe od )+006 do 0=237 kilometra, na pozostałej części przyjęto powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej poprzez spadki poprzeczne na teren po prawej stronie drogi znajdujący się w pasie drogowym. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: a) Powierzchnia warstwy ścieralnej – 2 023,50 m2, b) Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego – 2 120,90 m2, c) Powierzchnia podbudowy - stabilizacja – 2 218,30 m2, d) Utwardzenie poboczy – 455,50 m2, e) Zjazdy – 134,75 m2, f) Ścieki prefabrykowane – 231,00 mb, g) WP – 3 kpl., h) SR – 3 kpl. i) Dk200 – 185,80 mb, j) Kd 150 – 12,5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 złotych (sześć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1) 2) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zamawiającego, który stanowi załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia (Część II SIWZ) - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych w przedmiarze robót. W kosztorysie ofertowym wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji z przedmiaru robót, bez możliwości ich pomijania. Ceny jednostkowe winny być ustalane wg kalkulacji własnej wykonawcy i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót, przy czym podstawą tej kalkulacji nie muszą być jednostkowe nakłady rzeczowe określone w katalogach. Jeżeli w wyniku dokonanej przez wykonawcę analizy dokumentacji projektowej uzna ilość robót określoną w przedmiarze robót za niewłaściwą, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 3) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW) lub inne dokumenty udowadniające, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach