Przetargi.pl
Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary

Urząd Miejski w Kowarach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 718-24-16
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1-go Maja
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 075 718-24-16
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w oparciu o pisemne zlecenie przekazywane Wykonawcy. Prace konserwacyjne polegać będą na: 1.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową – przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm: a) z podbudową, b) bez podbudowy. 2. Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową – przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm bez podbudowy. 3. Uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość ubytku: a) powyżej 100 m2 w jednym miejscu, b) poniżej 100 m2 w jednym miejscu. 4. Regulacji obrzeży, krawężników: a) betonowych, b) kamiennych. 5. W budowanie obrzeży i krawężników betonowych. 6. Przebrukowaniu nawierzchni z kostki: a) kamiennej, b) betonowej. 7. Uzupełnieniu bruku z kostki: a) kamiennej, b) betonowej. 8. Korytowanie wraz z ułożeniem kostki: a. betonowej, b. kamiennej. 9. Remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, powyżej 100 m² w jednym miejscu, ułożenie z materiału Zamawiającego 10. Regulacja studni kanalizacji deszczowej. 11. Regulacja wpustów ulicznych 12. Inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów rozliczane będą przyjętą stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę (stawka R-g). 13. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wykonania wszystkich prac konserwacyjnych, zgodnie z SST robót drogowych, które między innymi ustalają zasady prowadzenia zespołu zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz związanych z procesem hamującym powiększanie się powstałych uszkodzeń, b) uzgodnienia terminu i zakresu zajęcia pasa drogowego, c) właściwego oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi, na którym wykonywane będą konserwacje - posiadanie organizacji ruchu na remontowanym odcinku ulicy, d) zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów, e) bieżącego informowania Zamawiającego o stanie wykonywanych prac, f) składania wniosków dotyczących poprawy stanu dróg, g) etapowego rozliczania zadań. 14.Odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonaniem umowy ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy. 16. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym zakres prac i ich kolejność. 17. Po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wykonanie prac w celu ich odbioru. 18.Zamawiający nie dopuszcza wykonania remontu nawierzchni ulic materiałami pochodzącymi z recyklingu. 19. Zamawiający wymaga udzielenia 3 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od daty odbioru poszczególnych zleceń roboczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, 2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na te zasady, 4) dowód wniesienia wadium,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach