Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Pogodnej w Lutyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej

Gmina Miękinia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 735 92 28 , fax. 71 733 64 00
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miękinia
  ul. Kościuszki 41
  55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 71 735 92 28, fax. 71 733 64 00
  REGON: 93193504600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Pogodnej w Lutyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Pogodnej w Lutyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej na działkach 4/116, 4/179, 4/178, 4/177, 4/176, 4/175 obręb Wróblowice oraz 226/2, 226/1, 81 obręb Lutynia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Stan istniejący. Przedmiotowa droga stanowi połączenie dróg gminnych - ulicy Wróblowickiej oraz ulicy Wodnej, w miejscowości Lutynia, będąc jedno¬cześnie drogą dojazdową do przyległej zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej) oraz do przyległych terenów rolnych. Ulica po¬siada nawierzchnię gruntową, (szerokości ok 3,5 m) lokalnie wzmacnianą kruszywem, gruzem budowlanym bądź szlaką. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, z licznymi nierównościami, koleinami oraz zastoiskami wody. Pobocza o nawierzchni trawiastej, porośnięte miejscami licznymi krzewami i zaroślami. Do przedmiotowej ulicy dochodzą prostopadle drogi boczne, będące jednocześnie sięgaczami dojazdowymi do zabudowy mieszkaniowej (ul. Jasna, Radosna, Przyjazna, Mieszka I, Tęczowa, Szczęśliwa). W pasie drogowym ulicy Pogodnej zlokalizowane są sieci: wodociągowa, elektryczna oraz gazowa. Rozwiązania projektowe branży drogowej. Przebudowa przedmiotowej ulicy ma na celu poprawienie stanu technicznego jej nawierzchni. Eksploatacja drogi spowodowała znaczne ubytki w nawierzchni i liczne nierówności. Przebudowa zahamuje dalszą destrukcję nawierzchni, podwyższy komfort jazdy, usprawni odprowadzenie wód opadowych i tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Zakres przedmiotowej przebudowy objęty projektem wykonawczym obejmuje odcinek jezdni ul.Pogodnej długości 510m. Odcinek nawierzchni jezdni od km 0+510 do włączenia do ul. Wodnej (km 0+819,50) został wykonany w poprzednich latach. Początek przebudowy przyjęto w miejscu włączenia do drogi gminnej t.j. ulicy Wróblowickiej. Koniec przebudowy w miejscu włączenia do istniejącej (wykonanej) nawierzchni w rejonie km 0+510. Dla ulicy Pogodnej przyjęto następujące założenia projektowe: - droga klasy L; - kategoria ruchu - KR1; - droga jednojezdniowa, dwupasowa, o przekroju ulicznym (2x2,50m) o ruchu dwukierunkowym, z chodnikiem prawostronnym; - pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe -2%+2%; - przekrój poprzeczny - uliczny; - chodnik - prawostronny, szerokości 2,0 m, o pochyleniu poprzecznym - 2% w stronę jezdni. Dla przebudowywanej ulicy przyjęto nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Układ warstw nawierzchni jezdni przebudowywanej ul. Pogodnej: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 7 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego, 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie - 10 cm - stabilizacja cementem o Rm = 2,5 do 5,0MPa - 35 cm - RAZEM - 57 cm Nawierzchnia ulicy Pogodnej zamknięta krawężnikami betonowymi - od strony chodnika krawężnikiem 15x30 cm, wystającym (światło- 12 cm) układanym na ławie betonowej (C12/15) gr.15 cm z oporem, północna krawędź jezdni zamknięta krawężnikiem zaniżonym 15x22 cm, (światło 2 cm) układanym na ławie betonowej (C12/15) gr.15 cm z oporem. Wzdłuż przebudowywanej jezdni ulicy Pogodnej, po stronie południowej, na całej długości przedmiotowej drogi, zaprojektowano chodnik prawostronny, szerokości 2,0 m, z kostki betonowej typu "holland" gr.8cm, układanej na podsypce z miału kamiennego. Chodnik od strony jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+510 zamknięty nowym krawężnikiem betonowym 15x30 cm, wystającym (światło 12 cm lub 2 cm na długości wjazdów na posesje), układanym na ławie betonowej (C12/15) gr.15 cm z oporem. Na odcinku z wy¬konaną nawierzchnią chodnik przylegający do istniejącego krawężnika betonowego. Od strony posesji chodnik zamknięty obrzeżem betonowym 8x30 cm, układanym na ławie betonowej z betonu cementowego (C12/15). Dla nawierzchni chodnika przyjęto kostkę koloru szarego. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika - 2% w stronę jezdni. Dla wjazdów na posesje położonych po stronie chodnika przyjęto nawierzchnię z kostki typu "holland" koloru ciemnoszarego. Na wjaz¬dach w miejscu włączenia do nawierzchni drogi należy wykonać skosy z kostki ciemnoszarej 1:1. Nawierzchnia wjazdów zamknięta w li¬nii obrzeża od strony posesji krawężnikiem betonowym 15x30cm wtopionym, układanym na ławie betonowej (C12/15) grubości 15 cm z oporem. Wzdłuż krawędzi jezdni wjazdy zamknięte krawężnikiem betonowym 15x22 cm, zaniżonym (światło 2cm). Układ warstw nawierzchni chodnika wzdłuż ul.Pogodnej: - betonowa kostka brukowa typu holland 8 cm - koloru szarego - dla chodników - koloru ciemnoszarego - na wjazdach - podsypka z miału kamiennego - 4 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie - na chodniku - 10 cm - na wjazdach - 20 cm - piasek gruboziarnisty - 10 cm - RAZEM - 32/42 cm Po wykonaniu robót nawierzchniowych należy wykonać tereny zielone poprzez humusowanie na grubości 10cm wraz z obsianiem mie¬szankami traw. W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano wykonanie na odcinku przebudowy wykonanie czterech progów zwalniających (U16c) z kostki betonowej typu behaton, koloru czerwonego. Wysokość progu 10cm, długość (1,0 + 2,0+1,0)m. W miejscu włączenia do ulicy Wróblowickiej, wzdłuż rowu przydrożnego, przewidziano wykonanie przepustu drogowego z rur PP, 2 x Dn400 mm, w klasie sztywności obwodowej SN12, wraz z umocnieniem skarp i dna rowu u wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 cm, ukła¬daną na podsypce cementowo piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Rozwiązania projektowe branży sanitarnej. Odwodnienie jezdni przewidziano za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe odprowadzane są poprzez projektowane wpusty deszczowe z osadnikami oraz rusztami żeliwnymi klasy D400 do kanalizacji deszczowej (opracowanie branży sa¬nitarnej). Na odcinkach o małym spadku podłużnym w celu usprawnienia odpływu wód opadowych, dodatkowo wzdłuż krawędzi jezdni, przewi¬dziano wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej 16x16x16 cm, układanej na ławie betonowej (C12/15). Przyjęto ścieki obustronne na odcinku od km 0+025,00 do km 0+489,17. Zakres robót branży sanitarnej (odwodnienie) obejmuje nowy odcinek kanalizacji deszczowej (ul. Pogodna) o średnicach 300, 250 i 160 mm z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm planowanej do realizacji. Rozwiązania projektowe branży elektrycznej Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogowego w ramach budowy drogi w miejscowości Lutynia, ul. Pogodna. Zakres robot obejmuje roboty ziemne, wykopy pod słupy i kable, montaż słupów, wysięgników, opraw, układanie kalbi, pomiary pomontażowe, wywóz ziemi i roboty porządkowe Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 944 m, liczba opraw 23 szt. o max mocy wynoszącej 75W typu LED zamontowanych na 23 szt. słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 8 m. UWAGA: Słupy oświetleniowe należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym – słupy stalowe ocynkowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1) 2) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zamawiającego, który stanowi załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia (Część II SIWZ) - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych w przedmiarze robót. W kosztorysie ofertowym wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji z przedmiaru robót, bez możliwości ich pomijania. Ceny jednostkowe winny być ustalane wg kalkulacji własnej wykonawcy i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót, przy czym podstawą tej kalkulacji nie muszą być jednostkowe nakłady rzeczowe określone w katalogach. Jeżeli w wyniku dokonanej przez wykonawcę analizy dokumentacji projektowej uzna ilość robót określoną w przedmiarze robót za niewłaściwą, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 3) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW) lub inne dokumenty udowadniające, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach