Przetargi.pl
„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa trzech budynków

Urząd Miasta i Gminy Wleń ogłasza przetarg

 • Adres: 59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 136 438 , fax. 757 137 050
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Wleń
  pl. Bohaterów Nysy 7
  59-610 Wleń, woj. dolnośląskie
  tel. 757 136 438, fax. 757 137 050
  REGON: 53124600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa trzech budynków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku z podziałem na części: Część I „Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a” Część II „Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1” Część III „Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15” Przy czym zamówienie obejmuje Część III. Zamawiający informuje, iż w zakresie: • części I „Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a” zamówienie zostało udzielone w dniu 15.11.2018 roku; • części II „Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1” zamówienie zostało udzielone w dniu 15.11.2018 roku. Aktualnie realizowane są roboty w tym zakresie. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPDS.06.03.03-02-0018/17 pn. „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” współfinansowanego ze środków EFFR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano poniżej: Ø dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie które posiada równoważne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, moc silnika i jego sprawność energetyczną, trwałość, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe (w tym współczynnik chropowatości k, rozszerzalność liniowa), parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie dodatkowe; Ø dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak np.: moc, sprawność, klasa zabezpieczenia IP; Ø dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, twardość A, odkształcalność, temperatura stosowania; Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej i STWiOR Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części III - „Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15” 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA Ze względu na obecny stan i wygląd bryły dawnego kościoła oraz chęć przywrócenia dawnej świetności budynku, wykonana zostanie nadbudowa zewnętrznych ścian z boków do wysokości około 6,0 m - o dwie kondygnacje, w części frontowej podniesienie środka i zwieńczenie go tympanonem odtworzonym na wzór pierwotnego. W istniejących oknach będących pozostałością po oknach kościelnych, po wyburzeniu zamurowań, odtworzone zostaną okna i opaski okienne, zarówno na elewacjach bocznych jak i elewacji frontowej. Na elewacji tylnej powstaną blendy pozostawiając okna w formie zamurowanej. Wnętrze nawiązywać będzie do wnętrza pierwotnego z tą różnicą, że na ścianach bocznych powstanie jedna kondygnacja galerii. Wnętrze budynku będzie miało jak do tej pory formę jednoprzestrzenną (wydzielona przestrzeń hali) oraz wyodrębnione pomieszczenia: sanitarne i magazyn. Istniejące wejście główne stanowić będzie wejście do całego obiektu. Odtworzone zostaną również wejścia boczne. Po obu stronach wejścia głównego znajdować się będą toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na prawo od wejścia głównego znajdować się będzie wydzielone pod stropem galerii miejsce, które może być przeznaczone na szatnię. Po obu stronach wnętrza wzdłuż dłuższych ścian budynku powstaną galerie, na które wejście prowadzić będzie schodami po przeciwległej stronie wejścia niż wejście główne. Od strony hali galerię oddzielać bezpieczna balustrada o wysokości 1,1 m. 2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC: PRACE OGÓLNOBUDOWLANE - modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej; Okna w elewacji frontowej jako przeszklenia stałe w stolarce aluminiowej ciepłej, szklone szybą podwójną zespoloną - ok. 68 m2. Okna w ścianach bocznych - dzielone w części górnej uchylne ze sterowaniem ręcznym bądź elektrycznym - ok. 8 m2. Parapety zewn. i wewnętrzne. Drzwi -drewniane pełne płycinowe, repliki drzwi pierwotnych - ok. 10 m2. - wymiana dachu - konstrukcja drewniana dachu: pow. ok. 500 m2; konstrukcja dachu pod dachówkę - ok. 246 m2; - Usunięcie resztek istniejącego poszycia dachu i elementów żelbetowej istniejącej konstrukcji podtrzymującej zadaszenie. Konstrukcję nośną dachu dwuspadowego nad całością budynku stanowić będą kratownice drewniane. Zabezpieczenie drewna ogniochronnie i wykończenie powłoką lakierniczą matową. Ułożenie na kratownicach płyty OSB gr. 18 cm, które stanowić będą wraz z folią paroizolacyjną podłoże dla wełny mineralnej gr. 18 cm układanej pomiędzy płatwiami ułożonymi prostopadle do powierzchni kratownic i do montowanych na nich krokwi z warstwą folii paro przepuszczalnej. Dachówka płaska w kolorze grafitowym ułożona będzie na deskowaniu wykonanym na krokwiach. Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy tytan cynk. - ocieplenie ścian - skucie tynku zewnętrznego z wszystkich elewacji w 100%; wykonanie naprawy spękań i zarysowań; osadzenie płaskownik z blachy stalowej zakotwionego kotwami chemicznymi; wykonanie tynku zewnętrznego cementowo - wapiennego o drobnym uziarnieniu metodą natryskową; wykonanie powłok malarskich. Na elewacjach wykonanie opasek okiennych z tynku zatartego na gładko, w górnej części sklepień nadproży okiennych wykonanie zworników. - wykonanie nadproży; - prace dot. ścian wewnętrznych (ściany istniejące: skucie istniejących tynków, wykończenie wyprawą tynkarską cementowo - wapienną, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbami lateksowymi - ok. 400 m2); - wykonanie ścian wewnętrznych z płyt GKB - montaż płyt, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie, malowanie). Montaż płytek ceramicznych w toaletach. - wymiana posadzki ok. 284 m2 (praca rozbiórkowe - głębokości ok. 37 cm, wykonanie nowej posadzki na gruncie z ociepleniem styropianem XPS grubości 10 cm i izolacją z folii budowlanej -dwie warstwy z wywinięciem na ścianę do 10 cm); - stropy: w toaletach: wykonanie na sufitach podwieszanych warstwy izolacji termicznej gr. 15 cm z wełny mineralnej wraz z warstwami izolacji paro przepuszczalnej i paroizolacji - ok. 21 m2. W hali głównej: z płyt OSB w stanie surowym. Nad galeriami - wykończony płytami GKB mocowanymi do płyt OSB, położenie gładzi gipsowej i powłoki malarskiej z farb lateksowych. - wykonanie schodów i posadzki galerii - wyłożenie powierzchni stopni schodów, spocznika i żelbetowej płyty galerii płytkami gresowymi, z wykończeniem antypoślizgowym. 3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ramach wykonania ww. instalacji planuje się m.in.: montaż rozdzielnic, położenie kabli i przewodów, montaż osprzętu (np. wypusty oświetleniowe - ok. 89 szt, wypusty na gniazdo wtykowe - ok. 50 szt.); roboty pomiarowe. 4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ W ramach wykonania ww. instalacji planuje się montaż: orurowania (rury wielowarstwowe ø 16, 20 z kształtkami-ok. 20 m); armatury (licznik wody zimnej o przepływie nominalnym 1,5 m3/h; zawory: odcinający, antyskażeniowy, do WC, obrotowy do umywalek; podgrzewacz elektryczny podumywalkowy P = 1,5 kW); rur kanalizacyjnych (PVC ø: 40, 110, 160 - ok. 41m); wywiewki. 5. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ramach projektu planuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej energią elektryczną. Zakres prac będzie obejmował: montaż grzejników elektrycznych wraz z przewodami elektrycznymi, automatyki pogodowej i zabezpieczeń. Szczegółowe rozwiązania znajduję się w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy przygotowanie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo finansowy winien: • być sporządzony w układzie miesięcznym z podziałem na elementy robót zgodne ze szczegółowym kosztorysem oraz Zadaniami określonymi w umowie /wniosku o dofinansowanie projektu, z podziałem na poszczególne elementy robót tak aby była możliwość fakturowania częściowego za wykonany element; • zawierać szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, począwszy do dnia podpisania umowy z Zamawiającym; • zawierać harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie roboty realizowane w danym miesiącu odrębnie dla każdego elementu robót oraz całości zadania, • uwzględniać daty rozpoczęcia robót, czas na ich wykonanie oraz z uwzględniać daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. Przy czym w planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu; • zawierać kolejność, w jakiej Wykonawca winien prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, • kolejność wykonywania poszczególnych robót winna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, celem wykonania w pierwszej kolejności robót dla poszczególnych elementów wymagających natychmiastowej interwencji oraz zabezpieczenia terminowości wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Założenia do Harmonogramu rzeczowo finansowego: 2.1. Dotyczy wszystkich Części: każdy zakończony element, winien uwzględniać prace porządkowe oraz doprowadzające teren wokół do stanu pierwotnego. Nie będą odbierane elementy nie zakończone całkowicie wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących - porządkowych. 3. Zapewnienie bieżącej i powykonawczej obsługi geodezyjnej 4. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego 5. Prowadzenie robót zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, w tym również właściwe zagospodarowanie odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 6. Sporządzenie pełnej inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej i fotograficznej po oczyszczeniu i odgruzowaniu poszczególnych obiektów oraz faz niezbędnych rozbiórek. 7. Dokonanie inwentaryzacji, skatalogowanie i ponumerowanie wydobytych detali architektonicznych wraz z odnotowaniem miejsc w których zostały znalezione. 8. Zgromadzenie i zabezpieczenie wydobytych elementów muru/detali architektonicznych/pozostałych, które zostaną wykorzystane jako ekspozycja, bądź odtworzenie rozebranych fragmentów obiektu. 9. Wykonawca po zdemontowaniu stalowych czy drewnianych zabezpieczeń zobowiązany jest do ich protokolarnego przekazania dla Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. 10. Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano poniżej: Ø dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie które posiada równoważne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, moc silnika i jego sprawność energetyczną, trwałość, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe (w tym współczynnik chropowatości k, rozszerzalność liniowa), parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie dodatkowe; Ø dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak np.: moc, sprawność, klasa zabezpieczenia IP; Ø dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, twardość A, odkształcalność, temperatura stosowania; Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej i STWiOR 11. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie ewentualne roboty dodatkowe nie ujęte w SIWZ i dokumentacji projektowej konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa. 12. Z uwagi na fakt, iż oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową, Wykonawca winien dokonać lustracji terenu oraz zapoznać się dokładnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz dokumentacji projektowych stanowiących złącznik do niniejszego postępowania w celu rzetelnego przygotowania wyceny wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysu ofertowego (warunek konieczny do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych) oraz prawidłowości wykonania robót budowlanych na etapie realizacji zadania. 13. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w dokumentacji projektowej oraz niniejszej SIWZ przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. 14. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączone przedmiary nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty, są one jedynie pomocniczo. 15. Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien uzyskać w zakresie realizowanych prac zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dokonać oznakowania wymaganego przepisami o drogach publicznych. Dodatkowo w zakresie prowadzonych robót w obrębie ulic Kościuszki i Placu Bohaterów Nysy Wykonawca winien uzyskać akceptację harmonogramu prac u Inspektora realizującego projekt „Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń” – przebudowa rynku i ul. Kościuszki w celu uniknięcia nieporozumień związanych z realizacją w danym obszarze jednocześnie kilku kontraktów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262500-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3. Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 23 ustawy Pzp. 6. Oświadczenie dot. RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach