Przetargi.pl
Kampania reklamowa VII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog - Wrocław na nośnikach typu billboard

Biuro Festiwalowe Impart 2016 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 39-41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 343 29 62 , fax. 71 343 29 62
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Festiwalowe Impart 2016
  ul. Komuny Paryskiej 39-41 39-41
  50-451 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 29 62, fax. 71 343 29 62
  REGON: 02190758300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.impart.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania reklamowa VII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog - Wrocław na nośnikach typu billboard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca przeprowadzi kampanię reklamową VII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog - Wrocław na 100 nośnikach typu billboard w terminie 1 - 30 września 2013r., w tym:1) przygotuje do druku i wydrukuje niezbędną ilość ( min. 110 sztuk ) plakatów w formacie 5,04 x 2,38 m na papierze billboardowym ( offset, np. typu Blue Back Side ok. 120g/m2 lub innym materiale dostosowanym do nośnika ) w pełnym kolorze ( 4 + 0 ) zgodnie z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego w formie elektronicznej, 2) zapewni 100 sztuk powierzchni reklamowych dla druków wielkoformatowych typu billboard o powierzchni 12,00 m2 (5,04 x 2,38 m ) i dokona montażu wydrukowanych plakatów na uzgodnionych przez strony nośnikach dla następujących lokalizacji: a) Wrocław - 35 sztuk, b) Warszawa - 40 sztuk, c) Wałbrzych - 10 sztuk, d) Legnica - 10 sztuk, e) Opole - 5 sztuk rozmieszczonych w różnych dzielnicach wymienionych miast. 2. Zamawiający przewiduje rozliczenie realizacji przedmiotu zamówienia w formie częściowego barteru w świadczeniach promocyjno-reklamowych na rzecz Wykonawcy. Wartość świadczeń Zamawiającego wynosi 25.000,00 zł brutto. Wzajemne wierzytelności pieniężne wynikające z realizacji umowy w ramach niniejszego zamówienia zostaną rozliczone w formie kompensaty, z wyłączeniem zapłaty kwoty stanowiącej saldo ceny ofertowej Wykonawcy i wartości świadczeń promocyjno - reklamowych Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia, opis świadczeń promocyjno - reklamowych Zamawiającego zawarty jest w Istotnych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.impart.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach