Przetargi.pl
USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3475191, 3475007 , fax. 071 3486851
 • Data zamieszczenia: 2015-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
  ul. Wystawowa 1 1
  51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3475191, 3475007, fax. 071 3486851
  REGON: 00100509200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.halaludowa.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu powierzchni reklamowej i ekspozycja reklamy zewnętrznej na terenie miasta Wrocławia na nośnikach typu citylight i wielki format dla potrzeb promocji wydarzeń organizowanych w miesiącu lipcu 2015 r. przez WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 2.Zakres zamówienia - przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (pakiety). Zamawiający planuje udzielić następujących zleceń ekspozycji reklamy zewnętrznej zgodnie z wymogami Zamawiającego według poniższego zestawienia: 1) Reklama zewnętrzna - CITYLIGHT (WYSTAWA MM) - wyklejenie i ekspozycja 12 sztuk plakatów na tablicach CITYLIGHT, na terenie miasta Wrocławia w terminie przyjętym przez Zamawiającego w harmonogramie tj. od 1 lipca do 31 lipca 2015 (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2a do SIWZ); 2) Reklama zewnętrzna - WIELKOFORMATOWA (WYSTAWA MM) - montaż i ekspozycja reklamy zewnętrznej o wymiarach 180 m? na ścianie szczytowej budynku przy ul. Traugutta 1/7 we Wrocławiu, przy skrzyżowaniu z ul. Podwale w terminie przyjętym przez Zamawiającego w harmonogramie tj. od 1 do 31 lipca 2015 r. - (szczegółowy opis zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ); 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i realizacji przedmiotu zamówienia w częściach podanych w Załącznikach nr 2a i nr 2b do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego. 8. Terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia uzależnione są od harmonogramu realizacji kampanii reklamowej wydarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłuższym niż w terminach wskazanych w SIWZ. 9. Terminy realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie lub wydłużeniu, przy czym datą graniczną realizacji zamówienia jest 31.08.2015 r. 10. Miejsce wykonania zamówienia - lokalizacje wskazane w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN PŁATNOŚCI ZA WYKONANĄ USŁUGĘ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.halaludowa.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach