Przetargi.pl
USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3475191, 3475007 , fax. 071 3486851
 • Data zamieszczenia: 2015-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
  ul. Wystawowa 1 1
  51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3475191, 3475007, fax. 071 3486851
  REGON: 00100509200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.halaludowa.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu powierzchni reklamowej i ekspozycja reklamy zewnętrznej na terenie miasta Wrocławia na nośnikach typu billboard, citylight i wielki format dla potrzeb promocji wydarzeń organizowanych przez WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 2. Zamawiający planuje udzielić następujących zleceń ekspozycji reklamy zewnętrznej zgodnie z wymogami Zamawiającego według zestawienia: a) Reklama zewnętrzna - BILLBOARDY 12 m? (TARBUD) - wyklejenie i ekspozycja 10 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu tablicach billoardowych o powierzchni 12 m? każdy, w terminie od 16 marca do 29 marca 2015 na terenie miasta Wrocławia - (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2a do SIWZ); b) Reklama zewnętrzna - PLAKATY | SŁUP (TARBUD) - wyklejenie i ekspozycja 250 sztuk plakatów formatu B1 na słupach ogłoszeniowych, w terminie od 16 marca do 29 marca 2015 na terenie miasta Wrocławia - (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ) oraz - PLAKATY | SŁUP (LATO NA PERGOLI) - wyklejenie i ekspozycja 500 sztuk plakatów formatu B1 na słupach ogłoszeniowych, w terminie od 22 czerwca do 06 lipca 2015 na terenie miasta Wrocławia - (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ); c) Reklama zewnętrzna - CITYLIGHT (TARBUD) - wyklejenie i ekspozycja 10 sztuk plakatów na tablicach CITYLIGHT, w terminie od 16 marca do 29 marca 2015 na terenie miasta Wrocławia (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2c do SIWZ); d) Reklama zewnętrzna - WIELKOFORMATOWA (CENTRUM POZNAWCE) - montaż i ekspozycja reklamy zewnętrznej o wymiarach 122 m? na ścianie budynku w terminie od 1 do 31 marca 2105 r. - (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2d do SIWZ); 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte odpowiednio w Załączniku Nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz w Załączniku Nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy). (w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy tj. 207 000 euro)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN PŁATNOŚCI ZA WYKONANĄ USŁUGĘ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.halaludowa.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach