Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej (usługa obejmuje montaż, ekspozycję wraz z obsługą i demontaż) na nośnikach typu billboard, citylight i wielki format dla potrzeb Opery Wrocławskiej zgodnie z wymogami Zamawiającego. Kampania reklamowa będzie dotyczyć premiery megawidowiska Opery Wrocławskiej- Hiszpańska noc z Carmen- Zarzuela Show, które odbędzie się na Stadionie Wrocław w dniu 18.06.2016 r

Opera Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3708800 , fax. 081 3708852
 • Data zamieszczenia: 2016-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Wrocławska
  ul. Świdnicka 35 35
  50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3708800, fax. 081 3708852
  REGON: 00027894200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorzadowa instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej (usługa obejmuje montaż, ekspozycję wraz z obsługą i demontaż) na nośnikach typu billboard, citylight i wielki format dla potrzeb Opery Wrocławskiej zgodnie z wymogami Zamawiającego. Kampania reklamowa będzie dotyczyć premiery megawidowiska Opery Wrocławskiej- Hiszpańska noc z Carmen- Zarzuela Show, które odbędzie się na Stadionie Wrocław w dniu 18.06.2016 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: Część 1. Wyklejenie i ekspozycja plakatów w ilości łącznej 80 sztuk, w tym: 40 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu billboard (504 x 238 cm) oraz 40 sztuk plakatów na nośnikach typu citylight (120 x 180 cm) w terminie ekspozycji od 1 kwietnia do 31 maja 2016 na terenie miasta Wrocławia. Nośniki powinny znajdować się co najmniej 1 km od siebie oraz znajdować się przy głównych arteriach miast. Część 2. Wyklejenie i ekspozycja 35 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu billboard (504 x 238 cm) w terminie ekspozycji od 1 kwietnia do 31 maja 2016 na terenie miast Dolnego Śląska. Nośniki powinny znajdować się co najmniej 1 km od siebie oraz znajdować się przy głównych arteriach miast. Część 3. Wyklejenie i ekspozycja 110 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu billboard (504 x 238 cm) w terminie ekspozycji od 1 maja do 31 maja 2016 na terenie Polski. Ekspozycja w miastach, m.in. GOP, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa. Nośniki powinny znajdować się co najmniej 1 km od siebie oraz znajdować się przy głównych arteriach miast. Część 4. Wyklejenie i ekspozycja 10 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu wielki format - megaboard (3 x 6 m) w terminie ekspozycji od 1 maja do 31 maja 2016 na terenie miasta Wrocławia. Nośniki powinny znajdować się co najmniej 1 km od siebie oraz znajdować się przy głównych arteriach miast. Część 5. Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej (usługa obejmuje montaż, ekspozycję wraz z obsługą i demontaż) na nośniku typu wielki format dla potrzeb Opery Wrocławskiej zgodnie z wymogami Zamawiającego, w terminie: 01.05.2016- 31.05.2016r. Kampania reklamowa będzie dotyczyć premiery megawidowiska Opery Wrocławskiej- Hiszpańska noc z Carmen- Zarzuela Show, które odbędzie się na Stadionie Wrocław w dniu 18.06.2016 r Siatkę do ekspozycji zapewnia Zamawiający. Siatka wielkoformatowa o wymiarach ok 160 - 200 m2 umiejscowiona na fasadzie budynku we Wrocławiu. Lokalizacja: centrum Wrocławia, miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego. Zamawiający zakłada, że nośnik reklamowy powinien znajdować się w miejscu widocznym, którego nie przesłania żaden inny budynek, na terenie opisanym administracyjnie jako teren osiedla Stare Miasto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach