Przetargi.pl
Usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej na łącznie 60 nośnikach typu billboard i citylight dla potrzeb Opery Wrocławskiej

Opera Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3708800 , fax. 081 3708852
 • Data zamieszczenia: 2015-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Wrocławska
  ul. Świdnicka 35 35
  50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3708800, fax. 081 3708852
  REGON: 00027894200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.wroclaw.pl/1/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej na łącznie 60 nośnikach typu billboard i citylight dla potrzeb Opery Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa reklamy zewnętrznej ( usługa obejmuje montaż, ekspozycję wraz z obsługą i demontaż) na nośnikach typu billboard i citylight dla potrzeb Opery Wrocławskiej, zgodnie z wymogami Zamawiającego. Plakaty do ekspozycji zapewnia Zamawiający. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy, znajdujące się w dokumentacji postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach