Przetargi.pl
Jednorazowe porządkowanie gruntów Nadleśnictwa Przysucha do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2020-2029

Nadleśnictwo Przysucha ogłasza przetarg

 • Adres: 26400 Przysucha, ul. Targowa 87
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 6752071, 6752072 , fax. 0-48 6752071, 6752072
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Przysucha
  ul. Targowa 87
  26400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 6752071, 6752072, fax. 0-48 6752071, 6752072
  REGON: 67008080400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Jednorazowe porządkowanie gruntów Nadleśnictwa Przysucha do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2020-2029
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych przygotowawczych do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2020 - 2029 dla Nadleśnictwa Przysucha zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym poniżej. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi jednorazowe porządkowanie gruntów Nadleśnictwa Przysucha do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2020-2029. Prace geodezyjne przygotowawcze dotyczą gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przysucha. W skład zamówienia wchodzą następujące opracowania: 1.Uzgodnienie numeracji działek ewidencyjnych pomiędzy bazą SILP nadleśnictwa a bazą PODGiK Przysucha, Szydłowiec, Opoczno i Końskie. 2.Uzgodnienie powierzchni całkowitej działek ewidencyjnych oraz wchodzących w ich skład klasoużytków gruntowych pomiędzy bazą SILP nadleśnictwa a bazą PODGiK Przysucha, Szydłowiec, Opoczno i Końskie w formie zestawienia według adresu administracyjnego i leśnego. 3.Opracowanie wykazu rozbieżności pomiędzy danymi z EGiB, a danymi ewidencyjnymi nadleśnictwa w formie zestawienia (weryfikacja klasoużytków gruntowych - konturów i poszczególnych rodzajów użytków oraz ich klas) ze wskazaniem sposobu usunięcia rozbieżności. 4.Weryfikacja i sporządzenie rozbieżności zapisu KW i EGiB, która winna obejmować oznaczenie nieruchomości w KW pod kątem tytułu prawnego do nieruchomości zgodnie z ustawą o lasach. 5.Zestawienie zmian w stanie posiadania nadleśnictwa w latach 2010-2017. 6.Zestawienie powierzchni oddziałów leśnych wg działek ewidencyjnych i wchodzących w ich skład klasoużytków gruntowych w podziale administracyjnym dla obrębów leśnych. 7.Aktualizacja mapy ewidencyjnej gruntów będących w zarządzie nadleśnictwa (prowadzonej przez PODGiK Przysucha, Szydłowiec, Opoczno i Końskie - modernizacja EGiB) z przeliczeniem aktualnej powierzchni działek i klasoużytków gruntowych według ich aktualnych granic z wykorzystaniem aktualnych danych na temat graniczników (ich współrzędnych). 8.Aktualizacja warstwy numerycznej PUNKTY nadleśnictwa, która jest jedną z warstw podstawowych LMN. 9.Aktualizacja przebiegu linii energetycznych przebiegających przez grunty będące w zarządzie nadleśnictwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek Nadleśnictwa Przysucha BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Radomiu nr rachunku: 17 2030 0045 1110 0000 0169 5650; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 359).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach