Przetargi.pl
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 1F m. 3 i Sadowskiego 3C m.3

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02516 Warszawa, ul. Starościńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 379 45 45 , fax. 22 379 45 43
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
  ul. Starościńska 1
  02516 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 43
  REGON: 1529632200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 1F m. 3 i Sadowskiego 3C m.3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 1F m. 3 i Sadowskiego 3C m.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar (załączniki nr 2 do umowy.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach