Przetargi.pl
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. KAZIMIERZOWSKIEJ ORAZ ŚREDNIEJ I UL. BRWINOWSKIEJ W MILANÓWKU

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 240 570 , fax. 227 240 570
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Traugutta 41
  05825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 240 570, fax. 227 240 570
  REGON: 1497631600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. KAZIMIERZOWSKIEJ ORAZ ŚREDNIEJ I UL. BRWINOWSKIEJ W MILANÓWKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na przebudowie skrzyżowania ulicy Kazimierzowskiej z ul. Średnia i Brwinowską na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: a/ robót drogowych w tym robót rozbiórkowych, ziemnych, karczowanie krzewów 0,01 ha i karp po wyciętych drzewach szt. 29 , frezowania śr. gr. 7 cm i 13 cm, podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego gr. 20 cm - jezdnia i gr. 25 cm – pierścień najazdowy ronda i wlot, warstw asfaltowych dla ruchu KR3/4 ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową tj. podbudowy z betonu asfaltowego AC22 P 35/50 gr. 7 cm, warstwy wiążącej AC16W 35/50 gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 5 cm, nawierzchni pierścienia najazdowego i wlotu z kostki kamiennej wys. 16 cm, chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki stabilizowanej cementem 2,5 MPa gr. 10 cm obramowanego obrzeżem betonowym szarym 30x8 na ławie betonowej z oporem, poboczy utwardzonych destruktem o gr. warstwy 15 cm, 2 szt. studzienek ściekowych z kręgów betonowych śr. 50 cm z osadnikiem bez syfonu wpustem żeliwnym, pierścieniem żelbetowym posadowionych na płytach fundamentowych gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z żwirowej gr. 7 cm, 1 szt. studni chłonnych z kręgów żelbetonowych o śr. 150 cm z włazem żeliwnym pokrywą betonową, warstwami żwiru gr. 20 cm i tłucznia 31/63 gr. min 70 cm oddzielonych przekładką z geowłókniny, 1 szt. separatora lamelowego z osadnikiem o przepływie nominalnym 10 dcm3/s o średnicy 2m i głębokości 3m, przykanalików z rur PVC klasy S o średnicy 315 łączonych na wcisk. b/ robót telekomunikacyjnych w tym przebudowa sieci telefonicznej obejmującej kanalizację kablową 157,7 m w tym 3 szt studni telefonicznych z przebudową kabli kanałowych 505 m, przebudowa kabla światłowodowego 220m oraz linii napowietrznej, 1 szt. słupa z rozbiórką istniejącej kanalizacji kablowej wraz z kablami i słupem betonowym. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. Karczowanie krzaków i karp obejmują karczowanie krzewów i karp po wyciętych drzewach z wywozem materiału z karczowania. Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta jezdni, poboczy, zjazdy, chodniki, wykonanie nasypów z zagęszczeniem poszerzenie korony drogi, Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę krawężnika, obrzeży, nawierzchni chodnika, podbudowy jezdni, frezowanie nawierzchni. Nawierzchnia podbudowa jezdni obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm, z betonu asfaltowego AC22 P 35/50 gr. 7 cm dla ruchu KR3/4 podbudowa pierścienia najazdowego i wlotu obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 gr. 25 cm nawierzchnia jezdni obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR3/4 gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowej - grysowo SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm, nawierzchnia pierścienia i wlotu obejmuje wykonanie kostki granitowej wys. 16 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm, krawężniki zakres robót obejmuje wykonanie krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,072 m² - zmiana w stosunku do projektu projekt zakładał cześć krawężników betonowych Pobocza zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni poboczy gr. 15 cm ul. Brwinowskiej z destruktu materiał wykonawcy, Chodnik zakres robót obejmuje wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm i na przejściach dla pieszych z płyt dotykowych 40x40x6 podsypce cem.-piaskowej gr 3 cm i na podbudowie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa gr. 10 cm w obrzeżu betonowym 8x30 na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm. Zjazdy zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z destruktu gr. 15 cm na zjeździe indywidualnym i połączeniu nowej nawierzchni jezdni ul. Brwinowskiej z istniejąca nawierzchnią gruntową, wykonaniu krawężnika betonowego15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o przekroju 0,072 m² - zmiana w stosunku do projektu projekt nie przewiduje krawężników betonowych na tym zjeździe. Odwodnienie zakres robót obejmuje wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych o średnicy 50 cm z betonu klasy C20/25 z osadnikiem bez syfonu z wpustami żeliwnymi żelbetowym pierścieniami odciążającymi z betonu C16/20 zbrojonego stalą St0S na płytach fundamentowych gr. 15 cm wykonanych z betonu C12/15 i na podsypce ze żwiru gr. 7 cm oraz przykanalików z rur PCV klasy „S” łączonych na wcisk o średnicy 315 mm, separatora lamelowego z osadnikiem o przepływie nominalnym 10 dcm3/s o śr. ok. 2 m i głębokości ok. 3,5-4,0 m, studni chłonnej, Roboty wykończeniowe zakres robót obejmuje regulację pionową zaworów i studni rewizyjnych, plantowanie skarp i poboczy z humusowaniem ( humus z odzysku) gr. 10 cm i obsianiem trawą, Oznakowanie urządzenia bezpieczeństwa ruchu zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania pionowego z folii odblaskowej typ 2 na słupkach ze stali ocynkowanej, oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego z mas chemoutwardzalnych. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót. Zakres robót obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. Zaleca się aby warstwę wiążącą i ścieralną wykonać całą szerokością jezdni. Projekt winien przewidzieć oznakowanie dzienne i nocne (w przypadku dopuszczania do ruchu w nocy). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania objazdów/przejazdów. Po zakończeniu robót do obowiązków wykonawcy należy demontaż oznakowania z czasowej organizacji ruchu Warunki realizacji zamówienia Roboty wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową – projekty budowlane i wykonawcze ( drogowy i teletechnika) wraz z wytycznymi zawartymi w opiniach i uzgodnienia do projektu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. STWiOR obowiązującymi normami i przepisami, OST, WT-1 z 2010, WT-2 z 2008 i 2010, WT-5 z 2008. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego (siłami własnymi) wykonania kluczowych części zamówienia, za jakie uznaje się roboty drogowe (przebudowa skrzyżowania). Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano – montażowych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę chyba, że wykonanie tych czynności nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.). Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nie dotyczą wymogu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, które następnie nie będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest przedłożyć dowody zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie w formie zanonimizowanych umów o pracę (umowy pozbawione danych osobowych pracowników) lub oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto za każdy miesiąc braku spełnienia obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 1 i 2 powyżej . W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia pracowników, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 6 do SIWZ),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10.000 PLN. Słownie: dziesięć tysięcy PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach