Przetargi.pl
Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1

Miasto Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7606230 , fax. 22 7606213
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Sulejówek
  ul. Dworcowa 55
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 7606230, fax. 22 7606213
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1”, w ramach formuły „projektuj i buduj”, o nową część dydaktyczną wraz placem zabaw i przynależną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka obiektów kolidujących na ul. Paderewskiego 47 w Sulejówku i obejmuje: 1)wykonanie koncepcji projektowej dla rozbudowy przedszkola o powierzchnię około 680 m2; 2)wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy do docelowej powierzchni całkowitej wynoszącej około 3300,0 m² (rozbudowa do 15 oddziałów); 3)wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt. 1: a)rozbudowę przedszkola na powierzchni całkowitej części dobudowywanej ok. 680 m2 gdzie przy dwóch kondygnacjach będzie to ok. 340 m2 powierzchni zabudowy, na tym etapie należy przewidzieć przebudowę kuchni i kotłowni w istniejącej części przedszkola tak aby spełniały swoją funkcję dla docelowej całkowitej powierzchni placówki przedszkola (3300 m2), b)uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego. 4)realizacja na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 3, robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych rozbudowy istniejącego budynku; 5)rozbiórkę istniejącego budynku Domu kultury i domu komunalnego, znajdujących się na terenie inwestycji oraz istniejących przyłączy infrastruktury technicznej; 6)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ. 3.Zamawiający udostępnia dokumentację powykonawczą istniejącego budynku Przedszkola przy ul. Paderewskiego 47 w Sulejówku z 2000 r. – stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ oraz Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówek – stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 23.000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach