Przetargi.pl
Jednorazowa dostawa wielofunkcyjnego urządzenia monochromatycznego w formacie A3_A4 drukarka, kopiarka, kolorowy skaner dla Katedry Biologii Molekularnej UG.

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Jednorazowa dostawa wielofunkcyjnego urządzenia monochromatycznego w formacie A3_A4 drukarka, kopiarka, kolorowy skaner dla Katedry Biologii Molekularnej UG.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego w formacie A3/A4 drukarka, kopiarka, skaner kolorowy dla Katedry Biologii Molekularnej. Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Oferowany sprzęt nie może być w dniu składania ofert przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej będzie wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej sprzętu zaznaczono inaczej. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był oznaczony symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 roku (DZ.U. nr 49 poz. 414 z 24 marca 2003r) oraz spełniał warunki określone w PN, PN-EN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach