Przetargi.pl
Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Kościerzyna

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3214817 , fax. 058 3214810
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3214817, fax. 058 3214810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Kościerzyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Kościerzyna I. 1. Ryczałt za odholowany pojazd (dojazd do pojazdu, załadunek, przewóz, czynności zdawczo -odbiorcze) POJAZD JEDNOŚLADOWY 3 sztuk x 3 lata 2. Ryczałt za odholowany pojazd (dojazd do pojazdu, załadunek, przewóz, czynności zdawczo -odbiorcze) POJAZD OSOBOWY i CIĘŻAROWY do 3,5t 28 sztuk x 3 lata 3. Ryczałt za odholowany pojazd (dojazd do pojazdu, załadunek, przewóz, czynności zdawczo -odbiorcze) POJAZD CIĘŻAROWY powyżej 3,5t 1 sztuk x 3 lata 4. Ryczałt za odholowany pojazd ( dojazd do pojazdu, załadunek, przewóz, czynności zdawczo -odbiorcze) AUTOBUS 1 sztuk x 3 lata 5. Ryczałt za przewiezienie jednego transportu części i akcesoriów pojazdów mechanicznych ( dojazd do pojazdu, załadunek, przewóz, czynności zdawczo -odbiorcze)- x 3 sztuk x 3 lata II. Ryczałt za utrudnienia udokumentowane - brutto ( załadunek pojazdu spoza drogi w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o Ruchu Drogowym np. pojazd w rowie, zaklinowany na drzewie lub słupie, z innym pojazdem, pojazd w wodzie, na grząskim terenie, wyciągany z torowiska, pojazd leżący na dachu) 1. pojazd osobowy i ciężarowy do 3,5t 4 sztuk x 3 lata 2. pojazd ciężarowy powyżej 3,5t 1 sztuk x 3 lata 3. autobus 1 sztuk x 3 lata III. Usługi parkingowe - brutto 1. pojazdy jednośladowe 90 dób x 3 lata 2. pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t 840 dób x 3 lata 3. pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t 30 dób x 3 lata 4. autobus 30 dób x 3 lata 5. przechowywanie jednego transportu części i akcesoriów pojazdów mechanicznych 90 dób x 3 lata
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 637124007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach