Przetargi.pl
Serwis systemów: alarmowego , monitoringu obiektów, rejestracji przebiegu egzaminów w pojazdach egzaminacyjnych, nagłośnienia budynków i placów manewrowych, kontroli dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie usługi instalacji monitoringu w samochodach egzaminacyjnych w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku O / Gdańsk i O/Gdynia

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 15 26 , fax. 58 300 15 29
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
  ul. Równa 19/21 19/21
  80-067 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 15 26, fax. 58 300 15 29
  REGON: 19147450500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pord.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis systemów: alarmowego , monitoringu obiektów, rejestracji przebiegu egzaminów w pojazdach egzaminacyjnych, nagłośnienia budynków i placów manewrowych, kontroli dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie usługi instalacji monitoringu w samochodach egzaminacyjnych w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku O / Gdańsk i O/Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: *stałej opieki serwisowej nad systemem rejestracji przebiegu egzaminów w pojazdach egzaminacyjnych w PORD w Gdańsku O / Gdańsk, ul Równa 19/21 i O/ Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A, *stały serwis systemów alarmowych i monitoringu obiektów w PORD w Gdańsku O / Gdańsk, ul Równa 19/21 i O/ Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A, *stały serwis systemu nagłośnienia budynków i placów manewrowych w PORD w Gdańsku O / Gdańsk, ul Równa 19/21 i O/ Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A, *stały serwis systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w PORD w Gdańsku O / Gdańsk, ul Równa 19/21 i O/ Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A, *demontaż, montaż systemów monitoringu rejestracji przebiegu egzaminów w pojazdach egzaminacyjnych w PORD w Gdańsku O / Gdańsk, ul Równa 19/21 i O/ Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A,, *dostawa według potrzeb Zamawiającego do PORD w Gdańsku O / Gdańsk, ul Równa 19/21 i O/ Gdynia, ul. Opata Hackiego 10A,: *nowych kart pamięci SDHC o pojemności 16 GB - orientacyjnie sztuk 31, *nowych rejestratorów mobilnych - orientacyjnie sztuk 2, *nowych rejestratorów stacjonarnych - orientacyjnie sztuk 2, *nowych kamer - orientacyjnie sztuk 4, *nowych dzielników obrazów - orientacyjnie sztuk 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 200,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00 / 100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pord.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach