Przetargi.pl
Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3933600 , fax. 32 3933602
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 3933600, fax. 32 3933602
  REGON: 00052721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na interwencyjnym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt w 2020 r. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wyjazdy interwencyjne w celu odłowienia lub odebrania zwierząt (dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub upoważnione służby). 2) Odławianie lub odbieranie zwierząt, w tym: a) interwencyjne wyłapywanie lub odbieranie zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry z miejsc wskazanych przez Zamawiającego lub upoważnione służby, b) transport odłowionych lub odebranych zwierząt przystosowanym do tego celu środkiem transportu do schroniska dla zwierząt. 3) Przyjęcie do schroniska psów lub kotów odłowionych lub odebranych z terenu Gminy Tarnowskie Góry i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt poprzez: a) wyżywienie karmą odpowiednio zbilansowaną w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniom zwierząt, b) opiekę weterynaryjną, w tym: badania, leczenie, szczepienie, przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, dla których nie ma przeciwwskazań medycznych, usypianie ślepych miotów, c) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt wyłapanych lub odebranych z terenu Gminy Tarnowskie Góry, d) wydawanie zwierząt ich prawowitym właścicielom, e) prowadzenie elektronicznego znakowania przyjętych do schroniska zwierząt z wykorzystaniem mikroczipów (transpoonderów umieszczanych pod skórą) oraz wprowadzanie do bazy danych współpracującej z Europetnet informacji o zwierzęciu oraz o opiekunie zwierzęcia po jego odebraniu lub adopcji, f) prowadzenie pełnej ewidencji zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy Tarnowskie Góry, g) utrzymywanie zwierząt w schronisku do czasu ich odebrania przez właściciela, adopcji lub naturalnej śmierci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – ING Bank Śląski S.A. 68 1050 1230 1000 0090 3045 9466 z dopiskiem „Wadium –wyłapywanie zwierząt”. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. 4) O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, iż posiada: a) decyzję o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla schroniska dla zwierząt, wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla lokalizacji schroniska dla zwierząt, do którego będą transportowane odłowione lub odebrane zwierzęta – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1967), b) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla prowadzenia działalności zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.04.2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1012), c) decyzję zezwalającą na prowadzenie schroniska dla zwierząt, wydaną przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego miejscowo dla lokalizacji schroniska dla zwierząt, do którego będą transportowane odłowione lub odebrane zwierzęta- zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), d) decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydaną przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry – zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Formularz Oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Kalkulacja ceny stanowiąca załącznik 9 do SIWZ. 4) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6) Dowód wniesienia wadium. 7) Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach