Przetargi.pl
DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW (CZĘŚCI) NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU UL. GEN.WŁ. ANDERSA 81B

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 665 042 , fax. 322 665 042
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1
  ul. gen. Wł. Andersa
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322 665 042, fax. 322 665 042
  REGON: 68667000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps1sosnowiec.pl; www.dps1sosnowiec.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW (CZĘŚCI) NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU UL. GEN.WŁ. ANDERSA 81B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa żywności w 2020 roku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 z podziałem na 9 pakietów (części) tj.: Pakiet nr 1–mięso, produkty mięsne; Pakiet nr 2–mleko i produkty mleczarskie; Pakiet nr 3–różne produkty spożywcze; Pakiet nr 4–ryby mrożone i pozostałe; Pakiet nr 5–warzywa mrożone; Pakiet nr 6–warzywa i owoce świeże; Pakiet nr 7–jaja; Pakiet nr 8–pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie; Pakiet nr 9–ziemniaki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ w pakietach od 1-9 pod nazwą Formularz cenowy. Częstotliwość dostaw: Pakiet nr 1 –Dostawa mięsa, produktów mięsnych–2 razy w tygodniu; Pakiet nr 2–Dostawa mleka i produktów mleczarskich–mleko codziennie do godziny 7:00 z wyjątkiem sobót i niedziel, pozostałe zgodnie z zamówieniem; Pakiet nr 3–Dostawa różnych produktów spożywczych –1 raz w tygodniu; Pakiet nr 4–Dostawa ryb mrożonych i pozostałych–1 raz w tygodniu; Pakiet nr 5–Dostawa warzyw mrożonych–1 raz w tygodniu; Pakiet nr 6–Dostawa warzyw i owoców świeżych–3 razy w tygodniu; Pakiet nr 7–Dostawa jaj–1 raz w tygodniu; Pakiet nr 8–Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich–codziennie do godz. 7:00, w niedziele także, z wyjątkiem świąt; Pakiet nr 9–Dostawa ziemniaków-2 razy w miesiącu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) formularze ofertowo-cenowe stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 3)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach