Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec

Gmina Ogrodzieniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6709700, , fax. 32 6709721
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ogrodzieniec
  Plac Wolności 25
  42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie
  tel. 32 6709700, , fax. 32 6709721
  REGON: 27625884200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec”: 1) Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, 2) Szkoły Podstawowej w Gieble, 42-440 Ogrodzieniec, ul. Edukacyjna 6, 3) Szkoły Podstawowej w Ryczowie, 42-440 Ogrodzieniec, ul. Armii Krajowej 26, 4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 67, 5) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec, 2. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać odrębnie faktury na każdą w/w jednostkę organizacyjną (każdy punkt poboru). 3. Przewidywana ilość: 9 punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 4. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 5 do SIWZ szacuje się na 1846264 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 5. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: zał. nr 4 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 5 (Lista obiektów Zamawiającego). 6. Aktualna umowy kompleksowe obowiązują do dnia 31.12.2019 r. 7. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 8. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminie wskazanym w ust.6, jest wygaśnięcie obowiązujących umów i skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 9. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umów. 10. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. 11. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru. 12. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec (w zakresie niniejszego zamówienia) realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z: 1) Fortum Marketing and Sales Polska S.A. (8 punktów poboru), 2) Tauron Sprzedaż sp. z.o.o. (1 punkt poboru – Dzienny Dom Seniora). 13. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną (ważną): a) koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz b) koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 5 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie – jeśli dotyczy; 3) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach