Przetargi.pl
Druk i dostawa: miesięcznika tarnow.pl, czasopisma Wiadomości Tarnowskie oraz plakatów i teczek ofertowych

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Marki Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 688 90 94 , fax. 14 688 90 97
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Marki Miasta
  ul. Mickiewicza 2 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 688 90 94, fax. 14 688 90 97
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa: miesięcznika tarnow.pl, czasopisma Wiadomości Tarnowskie oraz plakatów i teczek ofertowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje druk: 1) 12 (dwunastu) numerów 28-stronicowej gazety Tarnow.pl formatu A4 i 16-stronicowej wkładki insert o wymiarze 125 mm x 176 mm (B6) , luźno włożonej w środek gazety: a) pełny kolor (4+4) na papierze kredowym matowym o gramaturze: okładki 150 g/m2, środek: 130g/m2, całość pokryta lakierem dyspersyjnym mat, b) gazeta i wkładka spięte drutem na dwie zszywki, c) dostawa raz w miesiącu w transzach po 8 000 sztuk (zapakowane w paczkach po 100 sztuk) począwszy od numeru styczniowego, przez kolejne 12 miesięcy - co daje łącznie 96 000 sztuk, w ciągu roku w 12 (dwunastu) transzach, Miesięcznik Tarnow.pl, oraz wkładka insert posiadają nadane numery ISSN, 2) 4 (czterech) numerów 4-stronicowego czasopisma Wiadomości Tarnowskie w nakładzie po 1 000 sztuk każdy: a) format A3, b) jeden kolor (1+1), c) papier offsetowy ekologiczny koloru ecru o gramaturze 70 g/m2, d) dostawa w ciągu roku w 4 (czterech) transzach, po 1 000 sztuk w każdej transzy - co daje łącznie 4000 sztuk, Czasopismo Wiadomości Tarnowskie nie posiada numeru ISSN, 3) plakatów o wymiarze 594 x 841 mm (A1) - łącznie 1 000 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 150 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), c) dostawa w ciągu roku w 5 (pięciu) transzach, po 200 sztuk w każdej transzy, 4) teczek ofertowych - łącznie 1 000 sztuk: a) grubość kartonu min. 250 g/m2, b) full color, jednostronna folia mat, lakier UV wybiórczo, składane, wg wykrojnika powierzonego przez Zamawiającego c) dostawa w ciągu roku w 1 (jednej) transzy w ilości 1 000 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji poszczególnych transz wydrukowanych materiałów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malopolska.pl/umtarnow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach