Przetargi.pl
Usługi druku i dostawa katalogów, czasopism oraz materiałów firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2992041 , fax. 12 4226566
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2992041, fax. 12 4226566
  REGON: 00027578300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi druku i dostawa katalogów, czasopism oraz materiałów firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługi druku i dostawa katalogów, czasopism oraz materiałów firmowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnego zadania zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji. 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (dotyczy każdego zadania) : 3.1. Drukowane książki i czasopisma mają nadane numery ISBN lub ISSN. 3.2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania min. 80% wartości poszczególnej części zamówienia. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od aktualnych bieżących potrzeb Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy (dotyczy zadania nr 1 i 4). 3.3. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania zawartości publikacji dla poszczególnej części umowy, w formie plików wysokorozdzielczych pdf, przesyłanych na FTP lub na płycie CD będącej do odbioru w siedzibie Zamawiającego. 3.4. Druk realizowany będzie na materiałach własnych Wykonawcy i w jego własnym zakresie. 3.5. Wykonawca musi odebrać materiały przeznaczone do druku (np. makiety wklejek i in.) najpóźniej do godz. 10.00 w następnym dniu roboczym po zawiadomieniu. W przypadku przesłania plików elektronicznie (pdf środka i okładek) Wykonawca musi potwierdzić mailowo lub telefonicznie odebranie powyższych plików. 3.6. W terminie 7 dni od otrzymania materiałów do druku (w formie elektronicznej) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć czystodruki i podać grubość grzbietu, aby można było przygotować plik okładki. Wydruk próbny okładki Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni od daty otrzymania pliku do druku. Po akceptacji wydruku próbnego Wykonawca przystąpi do druku okładki (termin druku okładki 2 dni). Wykonawca zleci oprawę całego nakładu po akceptacji wydrukowanych czystodruków i okładki. W przypadku gdy jakość druku jest szczególnie istotna, Zamawiający zastrzega sobie prawo domagania się wykonania przez Wykonawcę proofów wybranych stron i przekazanie ich do akceptacji w ciągu 2 dni. 3.7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać ww. materiały oraz nakłady we wskazanych terminach do siedziby Zamawiającego i w godzinach jego pracy (pn.-pt. 7.30-15.30). 3.8. Odbiór wydrukowanego nakładu objętego daną częścią umowy będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń, stanowiącym załącznik do projektu umowy. 3.9. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy. 3.10. Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianych egzemplarzy podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnej Części zamówienia, są ilościami szacunkowymi określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, iż podane ilości egzemplarzy mogą ulec zmniejszeniu, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne według rzeczywistej ilości dostarczonych publikacji. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej: 1) W przypadku gdy Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne bądź pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Za równoważny, w stosunku do wskazanego papieru w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę papier, który posiada równoważną pod względem technicznym strukturę, właściwości fizyczne i parametry techniczne co zawarte w opisie papieru o podanych parametrach referencyjnych. 3) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiejkolwiek części dokumentacji z w postępowaniu pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach