Przetargi.pl
Wykonanie materiałów poligraficznych i introligatorskich

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.35wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów poligraficznych i introligatorskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i introligatorskich, wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017r, wykonanie i dostawa plomb zabezpieczających jednorazowego użytku, dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na cztery części tj. : CZĘŚĆ NR 1 - Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i introligatorskich dla 35 WOG w Rząsce k. Krakowa. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i introligatorskich w szczególności: teczek, okładek, kronik, banerów, roll-up, ulotek, naklejek tp. CZĘŚĆ NR 2 - Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017r. do 35 WOG w Rząsce k.Krakowa. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017r. CZĘŚĆ NR 3 - Wykonanie i dostawa hologramów i plomb zabezpieczających jednorazowego użytku do JW. 3811 w Rząsce k.Krakowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plomb zabezpieczających jednorazowego użytku. CZĘŚĆ NR 4 - Wykonanie usług poligraficznych i introligatorskich dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu oraz dostarczenie Zamawiającemu wykonanych materiałów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie teczek, okładek, tablic, książek, pudeł, zeszytów, kart, usług naprawczych materiałów ewidencyjnych itp. wraz z dostarczeniem Zamawiającemu wykonanych materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 4 Zamawiający określił w załączniku nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: terminu wykonania usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach