Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy dwóch publikacji wraz z dostawą nakładów dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/189/2016)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4324450 , fax. 012 4324451
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4324450, fax. 012 4324451
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy dwóch publikacji wraz z dostawą nakładów dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/189/2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy dwóch publikacji wraz z dostawą całych nakładów wymienionych poniżej publikacji do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: część 1: Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Wydanie 2, red. Aaron T. Beck, Denise D. Davis, Arthur Freeman. (ISBN: 978-83-233-4083-6); część 2: Henny A. Westra, Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych (ISBN 978-83-233-4113); 2.Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje: 2.1 wykonanie druku i oprawy publikacji według specyfikacji podanych w Załączniku A do SIWZ, stanowiącego integralną część SIWZ, oraz dostarczenie całego nakładu poszczególnych publikacji do magazynów Wydawnictwa UJ położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A, 2.2 dostarczenie do siedziby redakcji Wydawnictwa UJ w Krakowie (31-126) przy ul. Michałowskiego 9/2 poprawnie wykonanych ozalidów oraz proofa kolorystycznego okładki, czystodruków i 6 egzemplarzy sygnalnych publikacji będących przedmiotem zamówienia, w celu zatwierdzenia. Termin dostarczenia ozalidów - do 2 (dwóch) dni od dnia zawarcia umowy, czystodruków - do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, egzemplarzy sygnalnych - do 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2.3 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokładnych informacji na temat papierów, na których będzie realizował zamówienie (nazwę producenta lub dystrybutora, nazwę papieru i gramaturę papieru) w ciągu 2 dni od daty zawarcia umowy na adres mailowy Zamawiającego podany w umowie. Informacje te będą podlegały weryfikacji pod względem zgodności ze specyfikacją. Jeżeli podane surowce nie spełnią kryteriów SIWZ, a Wykonawca nie dostarczy informacji o poprawnie dobranych surowcach w ciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia o niezgodności przez Zamawiającemu na adres mailowy Wykonawcy podany w umowie, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego dochodzenia roszczenia przeciwko Wykonawcy z tytułu kar umownych. Zamawiający w razie wątpliwości ma prawo zażądać próbki papierów do wglądu, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do 24 godzin od momentu zgłoszenia takiej prośby. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SIWZ, stanowiący integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach