Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K relacji Ochodza - Kopanka - Skawina

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6221010 , fax. 012 6371063
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  ul. Włościańska 4 4
  30-138 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6221010, fax. 012 6371063
  REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K relacji Ochodza - Kopanka - Skawina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K relacji Ochodza - Kopanka - Skawina. 2. Zakres robót obejmuje : Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K relacji Ochodza -Kopanka - Skawina w km 0+000 - 5+300: - Przebudowa istniejących poboczy gruntowych szerokość 80 cm; - Budowa chodników i peronów w miejscach istniejących przystanków autobusowych; - Ułożenie krawężników drogowych; - Wykonanie ścieków z dwóch rzędów kostki; - zarurowanie istniejącego rowu rurą przepustową DN500 (żelbetową lub PVC); - Wykonanie wymiany konstrukcji jezdni w miejscach przełomów, lokalnej utraty nośności (część odcinka); - Wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, (część odcinka); - Sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych; - Wbudowanie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych powlekanych warstwą polimerosafaltu na części odcinka; - Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7cm; - Oczyszczenie i odmulenie rowów; - Wykonanie oznakowania poziomego jezdni; - Wykonanie oznakowania pionowego jezdni; - Montaż barier ochronnych; Część 2 Budowa chodnika w ciągu DP 2178K w m. Kopanka km 6+502 do 6+729 (projektowo hm 0+398,27 - 0+615,87): - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; - Budowę chodnika; - Budowę kanału deszczowego; - Budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami; - Budowa przykanalików metodą bezwykopową; - Remont istniejących zjazdów; - Ułożenie korytek betonowych (część odcinka) - Wykonanie żelbetowego wlotu i wylotu przepustu wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi, oczyszczenie przepustu. Część 3 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2178K relacji Ochodza -Kopanka - Skawina w km 5+300 - 5+522: - Sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych, - Wykonanie dylatacji bitumicznej, - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W, - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm, - Przebudowa istniejących poboczy gruntowych. Część 4 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2178K ul. Podbory w m Skawina/Kopanka. (km 6+729 do 6+878): - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - Ułożenie krawężników drogowych, - Przebudowę chodnika, - Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na jezdni i tarczy skrzyżowania: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm, - warstwa wyrównawcza z BA AC16W, - Wykonanie oznakowania poziomego jezdni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach