Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Parkowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8731920
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Parkowa 1 1
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 33 8731920
  REGON: 07050180085907
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswadowiceparkowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jst

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców opisanych wspólnym słownikiem zamówień CPV - warzywa i owoce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpswadowiceparkowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach