Przetargi.pl
Usługi w zakresie zakupu i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych oraz rejestracja on-line pracowników na konferencje/kongresy

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6142551 , fax. 012 6142551
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  ul. Prądnicka 80 80
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6142551, fax. 012 6142551
  REGON: 00029007300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljp2.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie zakupu i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych oraz rejestracja on-line pracowników na konferencje/kongresy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zakupu i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych oraz rejestracja on-line pracowników na konferencje/kongresy, w szczególności: a) rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych międzynarodowych i krajowych oraz wysyłanie PTA (przedpłata na bilet lotniczy) na wszystkich istniejących połączeniach krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi taryfami określonymi przez przewoźników przy optymalnym wyborze przewoźnika i trasy względem trasy i czasu trwania podróży, b) rezerwacji, zakupu biletów kolejowych międzynarodowych oraz krajowych, zgodnie z obowiązującymi taryfami z uwzględnieniem najbardziej korzystnych połączeń i taryf, c) rezerwacji, zakupu biletów autobusowych międzynarodowych oraz krajowych, zgodnie z obowiązującymi taryfami z uwzględnieniem najbardziej korzystnych połączeń i taryf, d) rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych w kraju i zagranicą - Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania standardu hotelu i lokalizacji - oraz przekazywanie Zamawiającemu voucherów, e) rejestracji on-line pracowników na konferencje/kongresy w kraju i zagranicą, w ramach projektów realizowanych przez Zamawiającego, które są lub mogą być finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, f) opłacanie udziału pracowników (zakup biletów/wejściówek) w konferencjach/kongresach w kraju i zagranicą, w ramach projektów realizowanych przez Zamawiającego, które są lub mogą być finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych. Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 400000,00 PLN netto poniżej 470000,00 PLN netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 630000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji (czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji rezerwacji bilietu/hotelu)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach