Przetargi.pl
DOZÓR ORAZ OCHRONA MIENIA AGENCJI ROZWOJU GDYNI w GDYNI

Agencja Rozwoju Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-372 Gdynia, Armii Krajowej 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 781 83 30
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Gdyni
  Armii Krajowej 24
  81-372 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 781 83 30
  REGON: 5862242778
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOZÓR ORAZ OCHRONA MIENIA AGENCJI ROZWOJU GDYNI w GDYNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozór mienia Agencji Rozwoju Gdyni w Gdyni następujących obiektów:1) InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego) z lokalem Biura przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni,2) Gdyńskiego Centrum Filmowego przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni,3) parkingu podziemnego przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni,4) Sceny Letniej Teatru w Gdyni – Orłowie,5) zapewnienie bezpieczeństwa nad funkcjonowaniem kolejki oraz bezpieczeństwa osób korzystających z kolejki w zakresie stacji dolnej i górnej oraz jeżdżącego wagonika kolejki torowo-linowej na Kamienną Górę w Gdyni,6) parking podziemny Gdynia Park Centralny ul. Piłsudskiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ pn. Wzór umowy.3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79700000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach