Przetargi.pl
Ochrona osób oraz zabezpieczenie infrastruktury i terenu Parku Oliwskiego

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 412 041 , fax. 583 416 758
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
  Partyzantów 36
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 412 041, fax. 583 416 758
  REGON: 19003008390919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzdiz.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób oraz zabezpieczenie infrastruktury i terenu Parku Oliwskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona osób oraz zabezpieczenie infrastruktury i terenu Parku Oliwskiego w łącznej liczbie ok 1680 RbG.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79700000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie min. 1 wykonawca musi spełniać ten warunek.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach