Przetargi.pl
USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

Sąd Rejonowy w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, Wniebowstapienia, 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 672 89 62
 • Data zamieszczenia: 2022-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Wejherowie
  Wniebowstapienia, 4
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 672 89 62
  REGON: 000321939
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowego dozoru oraz ochrony osób i mienia oraz obsługa systemów monitorujących w obiektach Sądu Rejonowego w Wejherowie zlokalizowanych przy ulicy: Wniebowstąpienia 4 w Wejherowie, Reformatów 9 w Wejherowie2. Dozór oraz ochrona osób i mienia oraz obsługa systemów monitorujących wykonywana będzie przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonujące zadania ochrony na rzecz Wykonawcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1995 ze zm.): Wejherowo ul. Wniebowstąpienia 4, w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 18:00 (11 roboczogodzin/osobę) przez 5 pracowników ochrony, od godziny 18:00 do 7:00 przez 2 pracowników ochrony, w pozostałe dni 2 pracowników ochrony przez całą dobę Wejherowo ul. Reformatów 9, 2 pracowników ochrony przez całą dobę.3. Łączna ilość do 44.200 roboczogodzin ochrony świadczonej kwalifikowanymi pracownikami ochrony. Uwzględnia ona ewentualne wzmocnienie ochrony o dodatkowe osoby w przypadku wystąpienia takiej potrzeby u Zamawiającego np. po zgłoszeniu takiej potrzeby przez sędziego w zakresie realizowanych sesji.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ pn. Wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79700000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach