Przetargi.pl
„DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W OWIDZU”

POWIAT STAROGARDZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Tadeusza Kościuszki 17
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587673500
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT STAROGARDZKI
  ul. Tadeusza Kościuszki 17
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 587673500
  REGON: 191675600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatstarogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W OWIDZU”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Owidzu, ul. Mostowa, 83-200 Starogard Gdański.2. Dostarczenie wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odbędzie się odpowiednim środkiem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie wyposażenia do eksploatacji, uruchomienia, a także do przeprowadzenia szkolenia personelu.4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.5. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r.,poz. 129 ze zm.), spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.2. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże: wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 kompleksowych dostaw wyposażenia meblowo-bytowo-socjalnego o wartości dostaw nie mniejszej niż 150 000,00 brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy zł brutto) każda.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego z Wykonawców. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, świadczeń w zakresie opisanym powyżej różnych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach