Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w II półroczu 2023 roku

Powiat Słupski ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Szarych Szeregów 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 846 26 30 , fax. 59 846 26 30
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Słupski
  Szarych Szeregów 14
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 846 26 30, fax. 59 846 26 30
  REGON: 770980930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpslubuczewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w II półroczu 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa i podrobów wieprzowychDostawa artykułów spożywczychDostawa mrożonekDostawa nabiałuDostawa drobiuDostawa wędlin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach