Przetargi.pl
Dowożenie dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Zaniemyśl

Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-020 Zaniemyśl, ul. Średzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 857 142, , fax. 612 857 474
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu
  ul. Średzka 9
  63-020 Zaniemyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 612 857 142, , fax. 612 857 474
  REGON: 63084421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaniemysl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Zaniemyśl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia (TRASA I i TRASA II) jest a) rodzaj usług: dowożenie dzieci do placówek oświatowych (zgodnie z załącznikiem) w roku szkolnym 2019/2020 - w dni zajęć dydaktycznych w Gminie Zaniemyśl. b) lokalizacja: Gmina Zaniemyśl, c) zakres usług: dowożenie dzieci do placówek oświatowych (zgodnie z załącznikiem) w roku szkolnym 2019/2020 w dni zajęć dydaktycznych w Gminie Zaniemyśl w dni nauki w szkołach oraz opieka w czasie transportu uczniów przez osobę inną niż kierowca. Szczegółowy zakres usług został wyszczególniony w załączniku nr 6 do SIWZ - wykaz tras. d) Długości tras nie obejmują dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy, ani powrotu autobusów z przystanków kończących dane trasy. e) w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy podać stawkę za 1 km przewozu dzieci autobusem wraz z opiekunem. Wartość usługi będzie wyceniana na podstawie rzeczywistego przebiegu km na określonej trasie potwierdzonego przez zamawiającego. Oprócz tego wykonawca musi uwzględnić w ofercie koszty związane z zatrudnieniem opiekuna w trakcie przewozu dzieci. f) Wykonawca w przypadku wygrania przetargu zobowiązany jest zatrudnić osobę do sprawowania opieki nad dziećmi w autobusie w czasie przewozu do i ze szkoły - zgodnie z wzorem umowy § 5 ust.2 i 3. Uwaga: Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia umowy zawartej z opiekunem na przewozy dzieci do szkół. g) Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od przewidywanych przewozów, uzależnione od zmiany planów lekcji, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych. w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie - licencję na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 58).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach