Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg powiatowych nr 5680 P,5681 P i 5682 P

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi pod Kępnem ogłasza przetarg

 • Adres: 63-604 Baranów, Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7826800 , fax. 62 782-68-05
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi pod Kępnem
  Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 10
  63-604 Baranów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7826800, fax. 62 782-68-05
  REGON: 25086421500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatkepno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg powiatowych nr 5680 P,5681 P i 5682 P
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Temat: Modernizacja drogi powiatowej nr 5680 P poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska - Żurawiniec Wspólny Słownik Zamówień: 79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej, przebudowy dróg poprzecznych, zjazdów, ścieżki rowerowej i chodników w tym likwidację ronda w miejscowości Żurawiniec Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Temat: Modernizacja drogi powiatowej nr 5681 P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin-Kolonia II do granicy z gminą Bralin Wspólny Słownik Zamówień: 79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej, przebudowy dróg poprzecznych, zjazdów, ścieżki rowerowej i chodników . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Temat: Modernizacja drogi powiatowej nr 5682 P oraz 5681 P relacji Bralin - Mnichowice - Nosale ( do granicy z gminą Baranów). Wspólny Słownik Zamówień: 79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej, przebudowy dróg poprzecznych, zjazdów, ścieżki rowerowej i chodników .Dotyczy również dróg powiatowych w obrębie terenów zabudowanych miejscowości Mnichowice. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 7 000.00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 6 000.00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI S.A. 21 1020 2212 0000 5702 0372 7021. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu jest Zamawiający. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi: a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą; b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu; c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach