Przetargi.pl
Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Rzgów

Gmina Rzgów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-586 Rzgów, ul. Konińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 419 665 , fax. 632 419 790
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzgów
  ul. Konińska 8
  62-586 Rzgów, woj. wielkopolskie
  tel. 632 419 665, fax. 632 419 790
  REGON: 31101922000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Rzgów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg mieszanką mineralno- asfaltową dla ruchu KR 2 w 2019 roku na terenie Gminy Rzgów. Cena wykonania m² dla remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  wywóz odpadów,  dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,  wykonanie naprawy zgodnie SST,  pomiary i badania laboratoryjne,  odtransportowywanie sprzątu z placu budowy,  uporządkowanie terenu robót, ,  demontaż oznakowania. Szacowana powierzchnia remontów cząstkowych cząstkowych 1000m². Ostateczna powierzchnia obmiarów zostanie określona na podstawie obmiarów zostanie określona na podstawie obmiarów powykonawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.500,00 zł. 11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 8543 0000 2002 2000 0114 0005 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 11.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 11.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 11.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach