Przetargi.pl
Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 226 531 , fax. 627 226 531
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 226 531, fax. 627 226 531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrotoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie umowy (udzielenie zamówienia) z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wskazany w punkcie 3.2 określone w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako : 34953300-5 - chodniki.Przedmiot postępowania obejmuje: Remont chodnika ma ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach. Istniejący chodnik jest wykonany z płytek chodnikowych betonowych spękanych i zdeformowanych. Roboty będą prowadzone na długości 97,00 m. Zakres prac obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,trasa w terenie równinnym: 0,097 km, Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 15x30x100:97,00 m , Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów do posesji z kamienia polnego i ścieku przykrawężnikowego :141 m2, Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm: 133,00 m2, Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej o średnicy 600 mm: 6,00szt, Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych o średnicy 125 mm: 2,00 szt, ,Regulacja wysokościowa skrzynki zaworu wodociągowego: 2,00 szt, Roboty ziemne pod chodnik z transportem na odległość do 1 km: 4,80 m3, Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 oraz pod ściek : 97,00, Ława pod krawężnik z betonu C12/15 z oporem i pod ściek : 10,67 m3,Ustawienie krawężnika granitowego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej: 97,00 m, Wykonanie podłoża pod wjazdy do posesji -warstwa mrozoodporna gr. 10 cm: 110 ,00m2,-podbudowa kruszywa łamanego gr. 20 cm: 110,00 m2, Wykonanie wjazdów do posesji z kostki kamiennej 12x12 i pod ściek 2 rzędy kostki :141,00 m2, Wykonanie chodnika z płyt betonowych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm – płyty betonowe o wymiarach 40x40 cm i 60x40 cm: 89,20 m2, Wykonanie obramowania z kostki granitowej szarej 12x12 (3 rzędy od strony krawężnika i min. 1 ,a max 2 rzędy od strony posesji w zależności od szerokości:43,80 m2, Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z przykanalikami: 3,00 szt, Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą spalinową na głęb. do 5 cm: 97,00 m.UWAGA : szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik Nr 1a.Wykonawca wykona prace zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze. zm.), sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34953300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.570,00 zł .Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr rachunku: PKO BP O/Krotoszyn 59 1020 2267 0000 4402 0004 2317 z adnotacją: Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Kserokopię wniesienia wadium należy załączyć do oferty.Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.Oferta wykonawcy , który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 1 do SIWZ.- dokument składany w terminie składania ofert wskazanym w SIWZ- dołączony do oferty 2)Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.- dokument składany w terminie składania ofert wskazanym w SIWZ- dołączony do oferty 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4 do oferty,4)W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz osób umocowanych przez Wykonawcę konieczne jest złożenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ),6)Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku –załącznik nr 7 . Wykonawca ma złożyć takie oświadczenie wtedy kiedy wybór jego oferty doprowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT. W przypadku braku tego dokumentu -informacji ze strony Wykonawcy Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,7)Zamawiający na podstawie art.36b PZP żąda, aby Wykonawca poinformował Zamawiającego, czy zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom- załącznik nr 8 do SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach