Przetargi.pl
Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2019/2020 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie

Gmina Kępno ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 25 800, , fax. 62 78 25 801
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kępno
  Ratuszowa 1
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 25 800, , fax. 62 78 25 801
  REGON: 250854731
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz (z odwozem) uczniów do szkół (ze szkół) w roku szkolnym 2019/2020 w dni zajęć szkolnych na terenie Gminy Kępno - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest DOWÓZ (Z ODWOZEM) UCZNIÓW DO SZKÓŁ (ZE SZKÓŁ) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W DNI ZAJĘĆ SZKOLNYCH na terenie Gminy Kępno - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie. UWAGA! W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczone dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu. Szczegółowy zakres zamówienia określa „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 10). Ilość dni zajęć szkolnych wynosi 189 ( w 2019 r. – 78 dni, w 2020 r. – 111 dni). 2. Termin wykonania zamówienia - od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r. Kody CPV 60 10 00 00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 1.3 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności osób wykonujących niniejszą umowę w trakcie realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawiony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Przewoźnika odnośnie spełniania przez Przewoźnika wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niniejszą umowę. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli kontrola wykaże, że dana osoba nie jest zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka nie będzie mogła brać udziału w realizacji zamówienia a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umowne w wysokości iloczynu kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Przewoźnika, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.9 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 1.10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 1.11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym wykazać, że spełnia określone przez wykonawcę warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. przedłoży licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.). Warunek posiadania uprawnień musi posiadać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy wraz z ofertą: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Zgodnie z art. 25a ust. 1Pzp, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załącznikach Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale III SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 3 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 3 6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 7. Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SIWZ. 8. Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. B. DOKUMENTY, JAKICH BĘDZIE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY PO OTWARCIU OFERT 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie). (załącznik nr 5) 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem Umowy przedłoży dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej ewidencji)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach