Przetargi.pl
Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 735-51-66, , fax. (062) 735 51 66
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
  Staszica 1
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 735-51-66, , fax. (062) 735 51 66
  REGON: 25086406600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd-ostrow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew wraz z ich pielęgnacją przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego. Ww. usługa obejmuje m.in.: a) zakup i transport drzew na miejsce wykonania robót; b) wykopanie i zaprawienie dołów; c) sadzenie drzew; d) opalikowanie drzew z przymocowaniem taśmą; e) ściółkowanie zrębkami lub korą; f) podlewanie; g) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi; h) roczna pielęgnacja posadzonych drzew polegająca na:  podlewaniu posadzonych drzew (częstotliwość i ilość użytej wody ma zapewnić nawodnienie posadzonego drzewa w sposób uniemożliwiający jego uschnięciu),  okopczykowanie drzew,  wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, przycięcie złamanych, chorych gałęzi. i) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł, wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) „Formularz oferty” (załącznik do SIWZ nr 1) oraz kosztorys ofertowy (załącznik do SIWZ nr 1A), 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ - załącznik do SIWZ nr 2 (do wypełnienia); 3) Projekt umowy – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ – załącznik do SIWZ nr 9; 4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) – SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ TYLKO TEN WYKONAWCA, KTÓRY POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW – zgodnie z pkt XII.2 SIWZ - załącznik nr 3 (do wypełnienia); 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeśli dotyczy); 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 7) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Ponadto: 1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja) – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania) W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP - załącznik nr 7 (do wypełnienia); 2) OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 5 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO; 3) Doświadczenie zawodowe (wykaz zamówień) – załącznik nr 6 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO; 4) Potencjał osobowy (wykaz osób) - załącznik nr 4 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 5) Potencjał techniczny/sprzętowy – załącznik nr 8 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach