Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2010/2011 wraz z opieką

Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8176017, 8176020, 8176033 , fax. 061 8176184
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo
  ul. Poznańska 4 4
  63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, fax. 061 8176184
  REGON: 00053591300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczewo.pl, www.bip.kleszczewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2010/2011 wraz z opieką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są przewozy własnymi środkami transportowymi uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Kleszczewo do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Poznania i Swarzędza oraz zapewnienie dzieciom opieki w czasie realizacji przewozów. Miejscami docelowymi dowożonych uczniów są: 1) Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6; 2) Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 w Poznaniu, ul. Rycerska 43; 3) Zespół Szkól Specjalnych Nr 105 w Poznaniu ul. Bydgoska 4; 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu- klasy specjalne i integracyjne, os. Kościuszkowców 4. Czas przebywania uczniów w samochodzie podczas dowozu do szkoły bądź ze szkoły do domu nie może przekraczać 1 godziny. Dziecko nie może zostać przywiezione do szkoły wcześniej niż na 45-60 minut przed rozpoczęciem zajęć. W roku szkolnym 20010/2011 szacuje się ok. 8-10 dowożonych uczniów niepełnosprawnych. Wykonawca musi dysponować min. 2 samochodami z kierowcą - o ilości miejsc siedzących 8-10 + 1 każdy, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. W każdym samochodzie musi znajdować się jeden opiekun dla dzieci mający pieczę nad nimi zarówno w czasie jazdy, jak i przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. Pojazdy służące do przewozów muszą posiadać aktualne badania techniczne. Na każdy dzień tygodnia zostanie określona trasa, która w trakcie realizacji usługi może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy usługi. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrekcje placówek oświatowych jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych dodatkowych trasach oferent zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. W roku szkolnym 2010/2011, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przewiduje się maksymalnie 186 dni nauki szkolnej. Zamawiający przewiduje, że przez cały okres świadczenia usługi przewozowej łączna długość trasy wyniesie ok. 54 000 km. Faktury za świadczoną usługę rozliczane będą miesięcznie według rzeczywiście przejechanych kilometrów z dziećmi (wraz z opieką), to jest od pierwszego do ostatniego dziecka. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, bądź zwiększenia zakresu usług, przyjmując do rozliczeń ceny jednostkowe za każdy przejechany 1 km wraz z opieką. W przypadku awarii samochodu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić samochód zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : A) zmniejszenia, bądź zwiększenia zakresu usług, przyjmując do rozliczeń ceny jednostkowe za każdy przejechany 1km, B) natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi w przypadku nienależytego wykonania umowy w ocenie Zamawiającego, polegającego między innymi na : - opóźnieniu w przewozach dzieci powyżej 30 minut, - nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów, - utrzymywaniu pojazdów w niewłaściwym stanie technicznym, - utrzymywaniu pojazdów w nienależytej czystości i niewłaściwym zachowaniu się kierowcy i opiekuna w stosunku do pasażerów, - inne Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Oferent jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kleszczewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach