Przetargi.pl
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WĘGLA TYPU ORZECH SORTYMENT II

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 10a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7253668 , fax. 062 7253668
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie
  ul. Kobylińska 10a 10a
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7253668, fax. 062 7253668
  REGON: 00334092000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WĘGLA TYPU ORZECH SORTYMENT II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego typu orzech sortyment II o kaloryczności 28-30MJ na kg , popiół: 5-6%, siarka: 05,- 0,6 % wraz z transportem(załadunek i rozładunek) na terenie miasta i gminy Krotoszyn w ilości 140 ton. Odbiorcami węgla będą klienci MGOPS Krotoszyn, którym przyznana zostanie pomoc rzeczowa w formie dostawy węgla wraz z transportem. Dostawa węgla następować będzie sukcesywnie pod adresy odbiorców wskazanych w wykazie. Zamawiający informacyjnie podaje, że odbiorcom przyznana jest jednorazowa pomoc w ilości od 0,5 do 1 tony węgla. Dostarczony opał musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV) - 09111210-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgops.krotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach