Przetargi.pl
Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu, znajdujących się w Poznaniu.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 850 83 40 , fax. 061 8523124
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Konfederacka 4 4
  60-281 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 850 83 40, fax. 061 8523124
  REGON: 63068297700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu, znajdujących się w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu, znajdujących się w Poznaniu przy ulicach: os. Murawa33A, 33B, 35, 37ABC, 53ABC, ul. Słowiańska 55ABC, ul. Hercena 1ABC, os. Folwarczna 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, os. Sikorskiego 12, 13, ul. Robocza 17, 19, 21, ul. Katowicka 9ABC, 11ABCDE, ul. Milczańska 54A-G,56 A-D, Bobrzańska 2A-C, ul. Kosynierska 7A-F, 10,10,AB, 12 -26, ul. Górczyńska 8-12A, ul. Palacza 3-5A, ul. Grabowa 22,22A,B,C, ul. Konfederacka 4, os. Szyperska 10, 10A, 10B, 10C, 11, 11A, ul. Piaskowa 6, 7, 8, ul. Naramowicka 211AB, ul. Drewlańska 10, ul. Główna 51
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający niw wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ptbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach