Przetargi.pl
dostawę Dostawa defibrylatora dwufazowego z kardiowersją i stymulacją do Pracowni Endoskopii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 068 347 73 00, 347 73 63 , fax. 068 3842590
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Wschowska 3 3
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 068 347 73 00, 347 73 63, fax. 068 3842590
  REGON: 97077342600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.bip-info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę Dostawa defibrylatora dwufazowego z kardiowersją i stymulacją do Pracowni Endoskopii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę 1 szt. defibrylatora wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331821000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozwolsztyn.bip-info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach