Przetargi.pl
Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8530813 , fax. 61 8530842
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  al. Marcinkowskiego 11 11
  61-827 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8530813, fax. 61 8530842
  REGON: 30214486300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odpady.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 b Ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług: napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami oraz rębaka należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., w zakresie zapewniającym ich pełną sprawność techniczną. Usługi będą wykonywane na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie . 2. Okresowe przeglądy serwisowe obejmują wykonanie czynności, odpowiednich dla danej ilości przepracowanych godzin lub okresu użytkowania, określonych i opracowanych przez producentów poszczególnych ciągników, przyczep i rębaka. Szczegółowy zakres okresowych przeglądów serwisowych musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym 3. Usługi napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych obejmują: 1. Ciągnik Same Silver 95 2. Ciągnik Same Iron 150 3. Deutz Fahr Agrotron K610 4. Ciągnik Ursus C-360 5. Rębak Skorpion 250 SDT 6. Przyczepa Ciągnikowa D - 732( PO 95253) 7. Przyczepa Ciągnikowa D - 47 A (PO 96915) 8. Przyczepa Ciągnikowa T - 646( PO 6381Y) 9. Przyczepa Ciągnikowa T - 629 (PO 6382Y) 10. Przyczepa Ciągnikowa PN - 70( PO 6383Y) 11. Przyczepa Ciągnikowa T - 629 (PO 6384Y) 12. Przyczepa Ciągnikowa - T - 654 (PO 6380Y) 13. Przyczepa Ciagnikowa - T - 646 (PO 608YG) 14. Przyczepa Ciągnikowa - PH - 12 (PO 743YG) 4. Usługi napraw wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą doraźnie po ich wystąpieniu. Szczegółowy zakres naprawy musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. 5. O konieczności dokonania okresowego przeglądu serwisowego Zamawiający będzie informował Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. Przed przystąpieniem do wykonania okresowego przeglądu serwisowego Wykonawca obowiązany jest podać jego koszt, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 6. Wszystkie dodatkowe nieplanowane przy okresowym przeglądzie serwisowym czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą wcześniej być uzgodnione z Zamawiającym, w szczególności w zakresie liczby roboczogodzin, częstotliwości dojazdu oraz części lub materiałów koniecznych do użycia. 7. Części zamienne i materiały eksploatacyjne wynikające z przeprowadzanych napraw i okresowych przeglądów serwisowych niezbędne do ich wykonania dostarcza Wykonawca, muszą to być oryginalne części producenta. Części muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są katalogowe części zamienne posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części. 9. Pod pojęciami oryginalne części zamienne oraz katalogowe części zamienne Zamawiający rozumie: 1. Oryginalne części zamienne - są to części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji producenta ciągników rolniczych i przyczep, ujęte w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR - ki ciągników rolniczych i przyczep /instrukcji użytkowania 2. Katalogowe części zamienne - podzespoły i części zamienne wykonane wg. rysunku oraz dokumentacji innego podmiotu niż producent ciągników rolniczych i przyczep, wykonane przez inny podmiot aniżeli producent ciągników rolniczych i przyczep, ujęte przez producenta ciągników i przyczep w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR - ki ciągników rolniczych i przyczep /instrukcji użytkowania, ze wskazaniem katalogu wyrobów producenta przedmiotowej części zamiennej oraz posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części, o parametrach nie gorszych od części oryginalnych. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania napraw z części powierzonych. 11. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury za części zamienne i materiały eksploatacyjne wskazując w fakturze nazwę części zamiennej lub materiału eksploatacyjnego i ich producenta oraz stosując i uwidaczniając rabat w wysokości zgodnej ze złożona ofertą. 12. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić stosowany przez siebie detaliczny cennik części, które mogą zostać lub zostały użyte do realizacji przedmiotu umowy oraz świadectwo jakości w odniesieniu do katalogowych części zamiennych. 13. Usługa naprawy winna być wykonana w terminie do 5 dni licząc od chwili pozyskania informacji od Zamawiającego. Przedłużenie terminu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 14. Czas przyjazdu serwisu celem dokonania naprawy do Zamawiającego do 72 godzin przez cały rok (łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy). 15. Przed wykonaniem usługi naprawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres oraz przedstawi kosztorys. Kosztorys musi być przedstawiony Zamawiającemu na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem poczty email, a przystąpienie do wykonania usługi jest możliwe po jego akceptacji. 16. Usługa okresowego przeglądu serwisowego winna być rozpoczęta w terminie do 7 dni od dnia pozyskania informacji od Zamawiającego, a zakończona w terminie do 10 dni licząc od daty pozyskania informacji od Zamawiającego. 17. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego obowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które są montowane lub użyte w wykonywanych usługach. 18. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. 19. W przypadku naprawy cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin, dojazdu oraz użytych części zamiennych i materiałów. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji oraz wszystkie materiały i części zamienne użyte do napraw w faktycznie zużytych ilościach ze wskazaniem zastosowanego rabatu, w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą. 20. W przypadku okresowego przeglądu serwisowego cena za usługę będzie obejmowała wykonanie wszystkich czynności wymaganych przy danym przeglądzie przez producenta ciągnika, rębaka czy przyczepy. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin, dojazdu oraz użytych części zamiennych i materiałów. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji oraz wszystkie użyte materiały i części zamienne w faktycznie zużytych ilościach ze wskazaniem zastosowanego rabatu, w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą 21. Koszt dojazdu celem wykonania usługi naprawy lub okresowego przeglądu serwisowego może być uwzględniony w odniesieniu do poszczególnej naprawy jak i przeglądu tylko jednokrotnie, bez względu na długość trwania danej usługi lub konieczności kilkukrotnego przyjazdu przez Wykonawcę w celu jej zakończenia. 22. Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego. 23. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonywane usługi, części zamienne montowane przez Wykonawcę oraz materiały, na okres wskazany w ofercie, zawierający się w przedziale od 6 do 24 miesięcy, chyba, że producent na części zamienne udzielił odrębnej (dłuższej) gwarancji. 24. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, a także okresowych przeglądów serwisowych) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba napraw/ okresowych przeglądów serwisowych, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia . 25. Płatność będzie następować w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru usługi, przy czym Wykonawca będzie wystawiać faktury nie wcześniej niż w dacie odbioru usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium od Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena dojazdu ekipy w celu wykonania prac naprawczych i okresowego przeglądu serwisowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.odpady.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach