Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIERAKÓW W OKRESIE OD 01.09.2017 ROKU DO 31.12.2017 ROKU NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH

Gmina Sieraków ogłasza przetarg

 • Adres: 64410 Sieraków, ul. 8 Stycznia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 953 011, , fax. 612 955 898
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieraków
  ul. 8 Stycznia 38
  64410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 612 953 011, , fax. 612 955 898
  REGON: 63125892200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIERAKÓW W OKRESIE OD 01.09.2017 ROKU DO 31.12.2017 ROKU NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów w okresie od 01.09.2017 roku do 31.12.2017 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych na terenie Gminy Sieraków. Dzienna łączna długość tras do przewozu wynosi ok. 566 km. Ilość tras do przewozu uczniów wynosi 6. Ilość uczniów do przewozu na wszystkich trasach wynosi ok. 304. Zamawiający zastrzega sobie możliwe odstępstwa od harmonogramu przewozów uzależnione od planów lekcji, ilości uczniów, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych itp. Wykonawca na każdej trasie przewozu musi zapewnić uczniom na własny koszt opiekę pełnoletniego opiekuna (1 opiekun na 1 autobus) niezależnie od kierowcy. Każdy przewożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek w/w, jeżeli wykaże, że jest uprawniony do wykonywania krajowego transportu drogowego osób na podstawie wydanej licencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Załącznik nr 1; nr 1a - formularz ofertowy 2)Załącznik nr 2 - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3)Załącznik nr 3 - oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowaniu, 4)Załącznik nr 11 – zobowiązanie do oddania zasobów (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach