Przetargi.pl
Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7473487, 7477318, , fax. 627 473 480
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie
  Cielcza, ul. Gajówka 1
  63200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7473487, 7477318, , fax. 627 473 480
  REGON: 25073720900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwikjarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Poznańskiej w Jarocinie - pomiędzy studniami S1-S5 o średnicy dn 500 mm i długości ok. 165,53 mb, budowie odcinka w celu spięcia kanału w ul. Poznańskiej z kolektorem dn 1000 mm - kolektor od studni S6 do komory S9 o średnicy dn 500 mm i dł. ok. 124,83 mb, renowacji kanału w ul. Poznańskiej wraz z odcinkami bocznymi (na odcinku od wiaduktu kolejowego do oczyszczalni ścieków w Cielczy) - kolektor pomiędzy studnią S10-S13 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 74,37 mb; studnią S14-S17 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 64,84 mb, studnią S17-S18 o średnicy dn 250 mm i długości ok. 16,12 mb studnią S18-47 o średnicy dn 750 mm i długości ok. 1 813,83 mb; studnią S21-S21.6 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 87,08 mb. (UWAGA: Odcinek od studni S47-S55 o średnicy dn 800 mm i długości ok. 374,10 mb (zgodnie z projektem) został przebudowany w roku 2011 z uwagi na wystąpienie awarii i w związku z tym odcinek ten nie znajduje się w zakresie rzeczowym Projektu.), przebudowie odcinków bocznych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 57,68 mb, dn 200 mm i długości ok. 54,63 mb; dn 32 mm i długości ok. 14,34 mb. UWAGA: Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli. Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę: a) wykonanie przedmiotu zamówienia b) opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdzeń niezbędnych projektów do realizacji robót a w szczególności: projekty organizacji ruchu, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego c) zaktualizowanie decyzji, uzgodnień d) przeprowadzenie hydrodynamicznego czyszczenia kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu 200 bar i wydatku 300l/min i różnych typach głowic e) przeprowadzenie inspekcji TV, aby określić stan techniczny przewodu i wykryć ewentualne przeszkody w postaci pęknięć, korzeni i większych osadów. W trakcie jej trwania należy również domierzyć miejsca włączeń przyłączy kanalizacyjnych. f) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia renowacji metodą bezwykopową odcinków wskazanych w dokumentacji projektowej, z uzasadnionych przyczyn technicznych – za zgodą Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – dopuszcza się zastosowanie innych metod. W w/w sytuacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem ostatecznej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. g) zapewnienie ciągłości odbioru ścieków ze wszystkich posesji przylegających do placu budowy oraz zapewnienie ciągłości przepływu ścieków na przebudowywanych odcinkach kanalizacji – kolektor, który będzie podlegał przebudowie i renowacji doprowadza do oczyszczalni ścieków ścieki z terenów zachodniej i południowo-zachodniej części gminy Jarocin oraz skanalizowanej części gminy Jaraczewo. h) ciągła informacja mieszkańców o postępie prac, planowanych utrudnieniach w dostępie do nieruchomości i) odtworzenie dla dróg, chodników lub innej infrastruktury drogowej w zakresie pasa prowadzonych robót j) dostarczenie do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanałów videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność k) pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza) Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i PR. Podane w wyżej wymienionych dokumentach nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 4.3. Kontrakt oparty będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 150 000 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3) pieniądzu, 4) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 5) gwarancjach bankowych, 6) gwarancjach ubezpieczeniowych, 7) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 17.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BZWBK nr rachunku: 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 17.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 17.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 17.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 17.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), z zaznaczeniem, że: 1) We właściwych częściach JEDZ Wykonawca jest zobowiązany podać odpowiednio informacje, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy PZP oraz b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w postępowaniu” w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej. 2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ. 3) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 5) Wzór JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). 6) Treść JEDZ określona została w załączniku do niniejszej IDW, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach