Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIERAKÓW W OKRESIE OD 01.01.2023 ROKU DO 31.12.2023 ROKU NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH

GMINA SIERAKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 64-410 Sieraków, ul. 8 Stycznia 38
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61/ 29 53 011, 29 55 860 , fax. 61/ 29 55 898
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SIERAKÓW
  ul. 8 Stycznia 38
  64-410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 61/ 29 53 011, 29 55 860, fax. 61/ 29 55 898
  REGON: 631258922
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIERAKÓW W OKRESIE OD 01.01.2023 ROKU DO 31.12.2023 ROKU NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych na terenie Gminy Sieraków.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Dzienna łączna długość tras do przewozu wynosi ok. 550 km.Ilość tras do przewozu uczniów wynosi 7 – Załącznik nr 9Ilość uczniów do przewozu na wszystkich trasach wynosi 309- Załącznik nr 10Zamawiający zastrzega sobie możliwe odstępstwa od harmonogramu przewozów uzależnione od planów lekcji, ilości uczniów, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych itp.Wykonawca na każdej trasie przewozu musi zapewnić uczniom na własny koszt opiekę pełnoletniego opiekuna (1 opiekun na 1 autobus) niezależnie od kierowcy.Każdy przewożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach