Przetargi.pl
Dowóz uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Bażynach, do gimnazjum nr. 1 i 2 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 2: z miejscowości Orneta, Drwęczno, Klusajny, Bażyny, Dąbrówka, Osetnik, Chwalęcin, Augustyny, Krzykały

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11130 Orneta, pl. Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 421 116, , fax. 552 422 990
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26
  11130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 421 116, , fax. 552 422 990
  REGON: 52649800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Bażynach, do gimnazjum nr. 1 i 2 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 2: z miejscowości Orneta, Drwęczno, Klusajny, Bażyny, Dąbrówka, Osetnik, Chwalęcin, Augustyny, Krzykały
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Bażynach, do gimnazjów nr 1 i gimnazjum nr 2 (włączonego do szkoły podstawowej nr 1) w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 2: z miejscowości Orneta, Drwęczno, Klusajny, Bażyny, Dąbrówka, Osetnik, Chwalęcin, Augustyny, Krzykały 2) Planowana liczba uczniów objętych dowożeniem na wszystkich trasach – 96 3) Dowożenie uczniów realizowane będzie ramach przewozów regularnych (na podstawie imiennych biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zm.) 4) Prawo opcji Zamawiający przewiduje na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie z prawem opcji, dodatkowy zakres wykonywania usługi, polegający na świadczeniu usługi dowozu uczniów poza termin realizacji zamówienia podstawowego. Minimalny gwarantowany poziom zamówienia, zostanie zrealizowany w okresie czterech miesięcy tj. od 1 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w ramach zamówienia podstawowego, Część objęta prawem opcji obejmuje świadczenie usługi dowozu uczniów, która może być realizowana w okresie kolejnych sześciu miesięcy tj od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku Realizacja zakresu usług w terminie przewidzianym prawem opcji uzależniona jest od przedłużenia terminu wejścia w życie art. 78, art. 79 ust.1 i 2 oraz art.87 ust.1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 ze zm.). 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykazał, że: - posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2016 , poz. 1907 ze zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną , nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Oferty sporządzony wg Załącznika nr 1 do IDW Rozdziału II SIWZ 2) Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 2 do IDW Rozdziału II SIWZ 3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego ( jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzone wg załącznika nr 6 do IDW Rozdziału II SIWZ 5) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone wg załącznika nr 7 do IDW Rozdziału II SIWZ 6)Pisemne zobowiązanie sporządzone wg załącznika nr 9 do IDW Rozdziału II SIWZ lub inne dokumenty o których mowa § 5 ust. 4 pkt 3 o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy) Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg załącznika nr 8 do IDW Rozdziału II SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach