Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 13-340 Biskupiec, ul. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4745057 do 59, , fax. 564 747 952
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  ul. Rynek 1
  13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4745057 do 59, , fax. 564 747 952
  REGON: 53281400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.biuleyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na sfinansowanie realizowanych własnych zadań majątkowych, w kwocie 1 484 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące 00/100 zł) na: 1. budowę domu komunalno -socjalnego w Biskupcu – 650 000,00 zł 2. budowę wolnostojącej szatni w miejscowości Biskupiec – 380 000,00 zł 3. dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na: a) rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 w mjsc. Podlasek – 69 000,00 zł b) rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo-Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym – 385 000,00 zł Zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2017 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 14 czerwca 2017r. termin uruchomienia kredytu: w dwóch transzach: I transza w wysokości 1 030 000,00 zł w dniu 1 września 2017r. ; II transza w wysokości 454 000,00 zł w dniu 25 września 2017r. ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 30 grudnia 2027r. Spłata kredytu będzie następowała: - W ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 1 stycznia 2018 roku. - Pierwsza rata płatna w terminie do 31 stycznia 2018 roku. - 12 równych rat po 5 000,00 zł płatne od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, - 12 równych rat po 4 000,00 zł płatne od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku - 24 równie raty po 8 000,00 zł płatne od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2021 roku - 60 równych rat po 16 500,00 zł płatne od dnia 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026 roku - 11 równych rat po 16 200 płatna od dnia 1 stycznia 2027roku do dnia 30 listopada 2027 roku - ostatnia rata 15 800 zł płatna do dnia 30 grudnia 2027 roku Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych od zrealizowanej kwoty kredytu i płatne w okresach miesięcznych. Zamawiający wymaga aby do naliczania odsetek stosowany był kalendarz rzeczywisty tj. kalendarz, w którym miesiąc i rok mają zawsze rzeczywistą liczbę dni. 2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel In blanco . 3. oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 3M: do oferty na dzień ogłoszenia przetargu, do umowy wg stawki obowiązującej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy kredytowej. 4. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie. 5. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla uznania, iż wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda aby wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy prawo bankowe ( Dz. U. z 2015r. poz. 128 z późn.zm.) a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz a następnie złożonej na wezwanie zamawiającego kserokopii dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach