Przetargi.pl
usługa całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów ZOZ w Nidzicy w formie cateringowej

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 13100 Nidzica, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 625 05 00, , fax. 089 625 05 59
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Mickiewicza 23
  13100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 625 05 00, , fax. 089 625 05 59
  REGON: 30656100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nidzica.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów ZOZ w Nidzicy w formie cateringowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności. Obejmuje ona: a. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka, b. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 3 z Kuchni Mlecznej Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, c. dostarczanie posiłków do wydzielonego miejsca w Szpitalu („miejsce dostarczenia posiłków”), a następnie wydawanie posiłków pacjentom przez pracowników Wykonawcy (w systemie cateringowym w dostawie do „łóżka pacjenta”), d. odbiór naczyń z oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego oraz ich transport do zmywalni położnej w siedzibie Zamawiającego, e. zmywanie i dezynfekcję naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są podmioty działalności leczniczej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procedurami i normami w zakresie żywienia i bezpieczeństwa żywności ( polskimi i unijnymi ), a także zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, z zasadami HACCP, jak również do przestrzegania wewnętrznych Regulaminów i Zarządzeń Zamawiającego. 3. Strony umowy oświadczają że integralnymi częściami umowy są dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym. 4. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 5 załączonym do SIWZ. (Projekt umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości: 27000,00 zł. Słownie:dwadzieścia siedem tysięcy Wykonawca wnosi wadium zgodnie z art. 45 ust. 6,7 i 8 PZP: 1. Wadium wnoszone w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy ul. Mickiewicza 23 Nr konta 85 8834 0009 2001 0000 0749 0001 w BS w Nidzicy 2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgodnie z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, następuje jego bezwarunkowa wypłata na rzecz Zamawiającego bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 4. Kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki warunki udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do ich wykluczenia. 1). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; tj. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie żywienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach