Przetargi.pl
wykonanie termomodernizacji budynku garażowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap I.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 10575 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 232 779, , fax. 895 232 779
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 42560
  10575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 232 779, , fax. 895 232 779
  REGON: 51431900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie termomodernizacji budynku garażowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki brukowej typu Holland, 2) przebudowa podejścia do kanalizacji deszczowej, 3) ocieplenie ścian i wykonanie elewacji, 4) demontaż istniejących i późniejszy montaż nowych zadaszeń wejść do budynku, 5) wymiana obróbek blacharskich, parapetów, drabin ewakuacyjnych, 6) demontaż na czas prac, remont (malowanie), późniejszy montaż krat antywłamaniowych, 7) wymiana latarni. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (etap I do IV) stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarze robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiar robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarze robót pod warunkiem, że, zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem: 1) charakteru użytkowego, 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 5. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez wykonawcę na czynnym obiekcie, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Prace o dużym natężeniu hałasu wykonawca będzie wykonywał w sposób uzgodniony z zamawiającym. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.): 1) osoby wykonujące czynności tynkarza obejmujące: wykonywanie, konserwowanie i naprawę tynków; nakładanie warstw dekoracyjnych lub ochronnych tynku na zewnętrznych ścianach obiektów; przycinanie i montaż gzymsów ozdobnych, 2) osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego obejmujące: wznoszenie oraz demontaż tymczasowych rusztowań metalowych, 3) osoby wykonujące czynności montera izolacji obejmujące: określanie rodzaju, jakości i ilości wymaganych materiałów izolacyjnych w oparciu o analizę dokumentacji; przycinanie materiałów izolacyjnych do właściwego rozmiaru i kształtu; montowanie płyt i arkuszy materiałów izolacyjnych na ścianach budynków. 8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5.000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/Olsztyn 93 1010 1397 0020 2013 9120 0000. 4. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarem robót załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym musi być tożsamy z zakresem robót określonym w przedmiarze robót, 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, 5) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach