Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkoły podstawowej i przedszkoli na terenie gminy Złoty Stok oraz zapewnienie im opieki w czasie przewozu

GMINA ZŁOTY STOK ogłasza przetarg

 • Adres: 57-250 Złoty Stok, Rynek 22
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748164164
 • Data zamieszczenia: 2022-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZŁOTY STOK
  Rynek 22
  57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
  tel. 748164164
  REGON: 890718484
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkoły podstawowej i przedszkoli na terenie gminy Złoty Stok oraz zapewnienie im opieki w czasie przewozu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w 2023 roku dzieci do szkoły podstawowej w Złotym Stoku, ul. Chemików 8 oraz przedszkoli w Złotym Stoku, ul. 3 Maja 10 i Mąkolnie, Mąkolno 5 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku.Obowiązki Wykonawcy:a) przygotowanie harmonogramu dowozu dzieci i rozkładu jazdy;b) dowiezienie dzieci do szkoły podstawowej w Złotym Stoku oraz przedszkoli w Zło-tym Stoku i Mąkolnie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym u Zamawiającego harmonogramem dowozu i rozkładem jazdy;c) zapewnienie dzieciom opieki w czasie przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;d) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201);e) bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.); f) dowożenie uczniów pojazdami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i drogowym;g) zabezpieczenie, w przypadku awarii autobusu kursowego, pojazdu zastępczego spełniającego ww. wymagania techniczne;h) posiadanie ubezpieczenia OC i NNW pojazdów służących do wykonywania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną przez cały okres realizacji zamówienia Licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(Dz.U. z 2022 r. poz. 2201);c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,d) zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:− w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a je-żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie posiada doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług przewozu, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zrealizował min. 1 usługę przewozu dzieci do placówek oświatowych.Zamawiający uzna usługi (polegające na przewozie dzieci), których wartość brutto będzie nie mniejsza niż 60% ceny ofertowej – wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane z należytą starannością. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń;− dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia pojazdami, przystosowanymi do wykonywania przewozów dzieci, zarejestrowanymi i ubezpieczonymi co najmniej w ilości minimalnej określonej w opisie przedmiotu zamówienia;− dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w liczbie dostosowanej do liczby wykonywanych kursów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach